Περιγραφή

Διαλέξεις

1.Ασφαλεια στο εργαστήριο Φυσικοχημείας

2.Εισαγωγή -Απαιτούμενα Εργαστηρίου

3.Αναλυση σφάλματος πειραματικών δεδομένων

4. Διάλεξη Τάση ατμών καθαρού υγρού

5. test Τάση ατμών καθαρού υγρού

6.Το φαινόμενο Joule Thomson

7. test Τάση ατμών καθαρού υγρού

8. Διάλεξη Θερμοχωρητικότητα αερίων-Συντελεστής γ

9. test Θερμοχωρητικότητα αερίων-Συντελεστής γ

10. Διάλεξη Στατιστική μηχανική Εισαγωγή (Δυο διαλέξεις)

11. Εφαρμογή στατιστικής μηχανικής Κατανομή ταχυτήτων αερίων -Θερμοχωρητικότητα στερεών

12. test Στατιστική μηχανική

13.Οπτική (Δυο διαλέξεις Γεωμετρική και φυσική οπτική)

14.Εφαρμογές οπτικής Πολωσιμετρία -Διαθλασιμετρία

15. test Οπτικής

16. Τεχνολογία κενού Βασικές έννοιες και πειραματικές εφαρμογές.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

1. Προσδιορισμός ενθαλπίας εξάτμισης καθαρού υγρού

2. Προσδιορισμός συντελεστή Joule Thomson για δυο αέρια

3. Προσδιορισμός θερμοχωρητικότητας αερίων  και ως προς σταθερή πίεση και σταθερό όγκο και του λόγου τους  γ

4.Κατανομή ταχυτήτων  αερίου μοντέλου Maxwell

5.Θερμοχωρητικότητα μετάλλων

6.Πολωσιμετρία  Προσδιορισμός σταθεράς ταχύτητας αντίδρασης 

7.Διαθλασιμετρία Προσδιορισμός δείκτη διάθλασης γυάλινων πρισμάτων. Οπτική διασπορά ενός διαπερατού υλικού.

8.Προσδιορισμός ταχύτητας άντλησης ενός συστήματος κενού


Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2016, 10:30 πμ