Τύποι Δεδομένων - Data Types

Τυποι δεδομένων δε δημοφιλή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων