Παραδείγματα Βάσεων MySQL και λοιπό υλικό

Αρχεία παραδειγμάτων για βάσεις δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο MySQL Workbench και λοιπό υποστηρικτικό υλικό

Click http://dev.mysql.com/doc/index-other.html link to open resource.