Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να προσεγγίζουν ερμηνευτικά την ποίηση του Διονύσιου Σολωμού. Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - Να γνωρίζουν τα ποιητικά έργα του Σολωμού και να περιγράφουν τα στάδια που διάνυσε η ποιητική πορεία του - Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις θεματικές συνιστώσες, την τεχνοτροπία και τη στιχουργική των αντιπροσωπευτικότερων ποιημάτων του Σολωμού - Να κατανοούν τον Σολωμό μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής ποίησης - Να συνδέουν την ποίηση του Σολωμού με τα ιστορικά γεγονότα και τις ιδεολογικές ζυμώσεις της εποχής της - Να περιγράφουν την εξέλιξη της κριτικής πρόσληψης της σολωμικής ποίησης - Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές μελέτες της σολωμικής βιβλιογραφίας.

Το μάθημα αυτό είναι μια γενική εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία και προορίζεται κυρίως για τους φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την επιστημονική μελέτη της γλώσσας. Στις τέσσερις πρώτες συναντήσεις συζητάμε βασικά ζητήματα που έχουν γίνει αντικείμενο  πολύ διαδεδομένων παρεξηγήσεων. Τα ζητήματα αυτά στρέφονται γύρω από το ερώτημα " Τι είναι γλώσσα; ". Τα επόμενα μαθήματα προσφέρουν μια εισαγωγική επισκόπηση των επί μέρους πεδίων που συνθέτουν τη θεωρητική γλωσσολογία: Της φωνητικής και φωνολογίας, της μορφολογίας, της σύνταξης ( με έμφαση στη  θεωρία της γενετικής- μετασχηματιστικής γραμματικής), της σημασιολογίας και της πραγματολογίας.