Το Έργο

 Το έργο “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα” του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών ακαδημαϊκών μαθημάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιδρυματικής πλατφόρμας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και στο ευρύ κοινό.

Ο όρος “Ανοικτά” αναφέρεται στο γεγονός της ελεύθερης πρόσβασης από όλους ανεξαιρέτως σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να είναι είτε σημειώσεις του μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή, είτε διαφάνειες των διαλέξεων είτε ακόμη και καταγεγραμμένες (σε βίντεο) διαλέξεις από την παράδοση του μαθήματος στους φοιτητές. Παρά το γεγονός ότι παρέχεται ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό ένα τέτοιο μάθημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε για την απόκτηση πτυχίου, ούτε αποτελεί πιστοποιητικό γνώσεων. Αντιθέτως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές (πρώην και νυν) για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεών τους πάνω στο αντικείμενο, για την απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και για την διάχυση της γνώσης στο ευρύ κοινό. Η δημιουργία “Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων” έχει μια ολοένα αυξανόμενη δυναμική διεθνώς με συμμετοχή πολλών γνωστών ιδρυμάτων κάτι που αποτυπώνεται στο Open CourseWare Consortium.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.