Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπηρεσιών: All participants

Filters
Filters

4. Document Type Definitions (DTDs)

5. Schema

6. XML, XSLT and XPATH

7. XSLT

9. Cascading Style Sheets for HTML

10. Cascading Style Sheets for XML

11. Xquery

12. Document Object Model (DOM)

14. JAX - WS