Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. To εξωτερικό μέτρο Lebsgue

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Μήκος Διαστήματος.
  • Εξωτερικό μέτρο Lebesgue και ιδιότητες.
  • Εξωτερικό μέτρο Lebesgue και μήκος διαστήματος.
  • Υποπροσθετικότητα του εξωτερικού μέτρου Lebesgue.

  Λέξεις κλειδιά:

  Εξωτερικό μέτρο Lebesgue, μήκος διαστήματος, υποπροσθετικότητα, μήκος διαστήματος,

 • 2. Μετρήσιμα σύνολα

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ορισμός σ-άλγεβρας και παραδείγματα.
  • Οικογένεια των συνόλων Borel.
  • Ορισμός μετρήσιμων συνόλων. Το μέτρο Lebesgue.
  • Σύνολα Borel και μετρησιμότητα.

  Λέξεις κλειδία:

  σ-άλγεβρα, σύνολα Borel, μετρήσιμα σύνολα, μέτρο Lebesque.

 • 3. Ιδιότητες τού μέτρου Lebesgue.

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Η οικογένεια των μετρήσιμων συνόλων είναι σ-άλγεβρα.
  • Το μέτρο Lebesgue είναι προσθετικό.

  Λέξεις κλειδιά:

  Προσθετικότητα.

 • 4. Ιδιότητες τού μέτρου Lebesgue (συνέχεια).

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Προσέγγιση μετρήσιμων συνόλων από απλούστερα σύνολα (Βorel, ανοιχτά, κλειστά, διαστήματα).

  Λέξεις κλειδιά:

  Προσέγγιση.

 • 5. Ασκήσεις.

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ασκήσεις.
 • 6. Ασκήσεις (συνέχεια).

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ασκήσεις.
 • 7. Μετρήσιμες συναρτήσεις.

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ορισμός τής μετρήσιμης συνάρτησης.
  • Ισοδύναμοι χαρακτηρισμοί.
  • Βασικές ιδιότητες τής οικογένειας των μετρήσιμων συναρτήσεων.

  Λέξεις κλειδιά:

  Μετρήσιμη συνάρτηση.

 • 8. Μετρήσιμες συναρτήσεις (συνέχεια). Το σύνολο Cantor.

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ιδιότητες μετρήσιμων συναρτήσεων (συνέχεια).

  • Κατασκευή τού συνόλου Cantor.

  Λέξεις κλειδιά:

  Μετρήσιμη συνάρτηση, σύνολο Cantor.

 • 9. Το σύνολο Cantor (συνέχεια). Μη μετρήσιμα σύνολα.

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ιδιότητες τού συνόλου Cantor.

  • Διατύπωση τού θεωρήματος Steinhaus.

  • Ύπαρξη μη μετρήσιμων συνόλων.

  Λέξεις κλειδιά:

  Σύνολο Cantor, μη μετρήσιμα σύνολα.

 • 10. Το θεώρημα Steinhaus. Το ολοκλήρωμα απλών συναρτήσεων.

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Απόδειξη τού θεωρήματος Steinhaus.
  • Εφαρμογή στη συναρτησιακή εξίσωση τού Cauchy.
  • Απλές συναρτήσεις και το ολοκλήρωμά τους.

  Λέξεις κλειδιά:

  Θεώρημα Steinhaus, απλές συναρτήσεις.

 • 11. Το ολοκλήρωμα Lebesgue μη αρνητικών συναρτήσεων.

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Προσέγγιση μετρήσιμων συναρτήσεων από απλές συναρτήσεις.
  • Ορισμός τού ολοκληρώματος Lebesgue για μη αρνητικές μετρήσιμες συναρτήσεις μέσω απλών συναρτήσεων.

  Λέξεις κλειδία:

  Απλές συναρτήσεις, ολοκλήρωμα Lebesgue.

 • 12. Το ολοκλήρωμα Lebesgue μη αρνητικών συναρτήσεων (συνέχεια).

  Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Βασικές ιδιότητες τού ολοκληρώματος,
  • Το λήμμα Fatou.

  Λέξεις κλειδία:

  Ολοκλήρωμα Lebesgue, λήμμα Fatou.

 • 13. Ολοκλήρωμα και σύγκλιση.

   Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Το λήμμα Fatou (συνέχεια).
  • Το θεώρημα μονότονης σύγκλισης.
  • Το θεώρημα Beppo Levi.
  • Ασκήσεις.

  Λέξεις κλειδιά:

  Λήμμα Fatou, μονότονη  σύγκλιση, θεώρημα Beppo Levi.

 • 14. Ασκήσεις (συνέχεια). Το γενικό ολοκλήρωμα Lebesgue.

   Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ασκήσεις (συνέχεια).
  • Ολοκληρώσιμες συναρτήσεις.
  • Το γενικό ολοκλήρωμα Lebesgue.
  • Βασικές ιδιότητες των ολοκληρώσιμων συναρτήσεων.
  • Το θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλισης.

  Λέξεις κλειδιά:

  Ολοκληρώσιμη συνάρτηση, θεώρημα κυριαρχημένης σύγκλισης.

 • 15. Εφαρμογές και ασκήσεις πάνω στο ολοκλήρωμα.

   Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Το θεμελιώδες θεώρημα τού Απειροστικού Λογισμού για το ολοκλήρωμα Lebesgue.
  • Ασκήσεις.
 • 16. Ασκήσεις (συνέχεια).

   Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ασκήσεις.
 • 17. Ασκήσεις (συνέχεια). Σύγκλιση ακολουθιών μετρήσιμων συναρτήσεων.

   Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ασκήσεις πάνω στο ολοκλήρωμα (συνέχεια).
  • Σύγκλιση σχεδόν παντού και σχεδόν ομοιόμορφη σύγκλιση.
  • Σύγκλιση κατά μέτρο.
  • Σύγκλιση κατά μέση τιμή.
  • Σχέσεις μεταξύ των παραπάνω τύπων σύγκλισης.
  • Το θεώρημα Egorov.

  Λέξεις κλειδιά:

  Τύποι σύγκλισης, θεώρημα Egorov.

 • 18. Σύγκλιση ακολουθιών μετρήσιμων συναρτήσεων (συνέχεια).

   Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Ιδιότητες των διαφόρων τύπων σύγκλισης μετρήσιμων συναρτήσεων.
  • Προσέγγιση από απλές συναρτήσεις.

  Λέξεις κλειδιά:

  Τύποι σύγκλισης.

 • 19. Προσέγγιση ολοκληρώσιμων συναρτήσεων.

   Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Προσέγγιση ολοκληρώσιμων συναρτήσεων από απλές, κλιμακωτές και συνεχείς συναρτήσεις.
  • Το θεώρημα Lusin.

  Λέξεις κλειδιά:

  Προσέγγιση, θεώρημα Lusin.

 • 20. H μεγιστική συνάρτηση των Hardy και Littlewood.

   Περιεχόμενα διάλεξης:

  • Μέση τιμή συνάρτησης.
  • Ορισμός τής μεγιστικής συνάρτησης και απόδειξη τής μετρησιμότητάς της,
  • Η weak-type ανισότητα.
  • Η μέση τιμή μιας ολοκληρώσιμης συνάρτησης συγκλίνει σχεδόν παντού στη συνάρτηση.

  Λέξεις κλειδία:

  Μεγιστική συνάρτηση, weak-type ανισότητα.