Περιγραφή θέματος

 • Το ανοικτό μάθημα Γνωστική Ψυχολογία 1: Μάθηση, Γλώσσα, Σκέψη (Ψ 1102) βασίζεται στο υλικό και τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

 • Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Ψυχολογία

  Βασικές θεωρίες, τομείς (Διάλεξη 1)

  Περιεχόμενα

  • Τι είναι Ψυχολογία;
  • Ιστορική Αναδρομή
  • Ψυχολογία και Φιλοσοφία
  • Ψυχολογία και Φυσιολογία
  • Ψυχολογία ως Επιστήμη
  • Θεωρητικά Ρεύματα
  • Στρουκτουραλισμός
  • Λειτουργισμός
  • Μορφολογισμός (Gestalt)
  • Βιολογική θεωρία
  • Ψυχανάλυση
  • Ανθρωπιστική Ψυχολογία
  • Συμπεριφορισμός
  • Γνωστική θεωρία

  Βιβλιογραφία

  Schacter, D.L. et al. (2012). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, Κεφάλαιο 1

 • Ενότητα 2 : Η επιστημονική μέθοδος στη Ψυχολογία

  Παρατήρηση, συσχέτιση, πείραμα (Διαλέξεις 2, 3)

  Περιεχόμενα

  • Μέθοδοι έρευνας στη γνωστική ψυχολογία
  • Η ερευνητική διαδικασία
  • Δημιουργία υποθέσεων
  • Έλεγχος υποθέσεων
  • Λειτουργικός προσδιορισμός
  • Εγκυρότητα
  • Δείγματα
  • The clever Hans effect
  • Συμμετοχική παρατήρηση
  • Έμμεση παρατήρηση
  • Συσχέτιση
  • Πείραμα
  • Ανεξάρτητη, Εξαρτημένη Μεταβλητή
  • Έλεγχος υποθέσεων
  • Συνθήκες
  • Εμπλεκόμενες ή εξωγενείς μεταβλητές
  • Tυχαιοποίηση
  • Ταίριασμα ως προς ένα χαρακτηριστικό ή περισσότερα
  • Πρόβλημα πειραματικών απαιτήσεων
  • Δεοντολογία της έρευνας
  • Αρχή ελάχιστου κινδύνου
  • Ενημερωμένη συναίνεση
  • Απόρρητο

  Βιβλιογραφία

  Schacter, D. et al. (2012). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Guternberg, Κεφάλαιο 2 (όχι σ.66-68)

 • Ενότητα 3 : Κλασσικές θεωρίες μάθησης

  Κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, κοινωνική μάθηση (Διαλέξεις 4, 5, 6)

  Περιεχόμενα

  • Τί είναι μάθηση;
  • Είδη μάθησης
  • Συμπεριφορισμός
  • Κλασσική εξαρτημένη μάθηση
  • Φαινόμενα εξ. μάθησης
  • Πρόσκτηση
  • Απόσβεση (extinction)
  • Αυτόματη επαναφορά (spontaneous recovery)
  • Γενίκευση και Διάκριση
  • Μάθηση δευτέρου βαθμού
  • Γνωστικοί μηχανισμοί
  • Συντελεστική ή λειτουργική μάθηση
  • Η ενίσχυση στην ανατροφή
  • Μειονεκτήματα τιμωρίας
  • Διαμόρφωση (shaping)
  • Φαινομένα και εφαρμογές συντελεστικής μάθησης
  • Γενίκευση και διάκριση
  • Απόσβεση (extinction)
  • Φύση Ενισχυτών
  • Προγράμματα ενίσχυσης
  • Προγράμματα μερικής ενίσχυσης
  • Προγράμματα αναλογιών
  • Σταθερές αναλογίες
  • Μεταβλητές αναλογίες
  • Προγράμματα διαστημάτων
  • Σταθερά διαστήματα
  • Μεταβλητά διαστήματα
  • Εξαρτημένη μάθηση αποστροφής
  • Μάθηση διαφυγής
  • Λειτουργική μάθηση
  • Edward Tolman
  • Λανθάνουσα μάθηση
  • Γνωστικοί Χάρτες
  • Γνωστικοί  παράγοντες
  • Βιολογικοί Παράγοντες
  • Κλασσική vs. Συντελεστική μάθηση
  • Πολύπλοκη μάθηση
  • Ενορατική μάθηση
  • Κοινωνική μάθηση
  • Εξοικείωση
  • Άρρητη μάθηση
  • Έρευνες τεχνητής γραμματικής
  • Έρευνες σειριακής αντίδρασης χρόνου
  • Νευρωνικό Υπόβαθρο

  Βιβλιογραφία

  Schacter, D. et al. (2012, μτφρ). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Κεφάλαιο 6.
 • Ενότητα 4 : Γλώσσα

  Βασικά χαρακτηριστικά, κατανόηση, παραγωγή (Διαλέξεις 7, 8, 9, 10)

  Περιεχόμενα

  • Τί είναι γλώσσα;
  • Γλωσσικές Λειτουργίες
  • Φωνολογία
  • Μορφολογία
  • Σημασιολογία
  • Συντακτική ανάλυση
  • Πραγματολογία
  • Γλωσσική ανάπτυξη
  • Μάθηση
  • Μίμηση
  • Συντελεστική εξαρτημένη μάθηση
  • Εννοιολογικό-προθετικό σύστημα
  • Η φύση της προφορικής γλώσσας
  • Παραγωγή ομιλίας - Γλωσσική παραγωγή

  Βιβλιογραφία

  Eysenck, M.W. (2010, μτφρ). Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Κεφάλαια 18 και 20
 • Ενότητα 5 : Σκέψη – επίλυση προβλημάτων

  (Διαλέξεις 11, 12, 13)

  Περιεχόμενα

  1. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ
   • Γλώσσα: νευρωνικό υπόβαθρο
   • Αφασία Broca
   • Αφασία Wernicke
   • Οι γλώσσες περιγράφουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο
   • Υπόθεση Sapir-Whorf
   • Γλωσσική σχετικότητα
  • ΣΚΕΨΗ
   • Έννοια
   • Κατηγοριοποίηση
   • Πρότυπα
   • Ιεράρχηση εννοιών
   • Διεργασίες κατηγοριοποίησης
   • Θεωρίες οργάνωσης εννοιών
   • Απόκτηση εννοιών
   • Πρότυπα και πυρήνες εννοιών
   • Μάθηση μέσω της εμπειρίας
   • Νευρωνικό υπόβαθρο εννοιών
   • Συλλογισμοί
   • Λογική
   • Παραγωγικός  Συλλογισμός
   • Επαγωγικός  Συλλογισμός
   • Λογικό σφάλμα σύζευξης
   • Ευρετική μέθοδος της αντιπροσωπευτικότητας
   • Ευρετική μέθοδος της αναγνώρισης
   • Μεροληψία Διαθεσιμότητας
   • Υπόθεση διάταξης συχνότητας
   • Λύση προβλημάτων
   • Στρατηγικές
   • Αναπαράσταση
   • Θετική μεταφορά (αναλογική λύση προβλήματος)
   • Επιδραση εμπειρίας