Περιγραφή θέματος

 • Ενότητα 1: Ιστορική Αναδρομή

  Ενότητα 1: Ιστορική Αναδρομή

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Εισαγωγή στη Μνήμη:
                                                              Τι είναι η μνήμη;
                                                               Περιεχόμενο
                                                               Λειτουργίες
                                                               Δομές

  Λεξεις κλειδια: μνήμη, δομές μνήμης, περιεχόμενο μνήμης, λειτουργίες μνήμης.

 • Ενότητα 2: Μνημονικές Δομές και Λειτουργίες

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Λειτουργίες και μηχανισμοί της μνήμης:
                                                               Κωδικοποίηση (encoding)
                                                               Αποθήκευση (storage)
                                                               Ανάσυρση (retrieval)
                                                               Επανάληψη (repetition, rehearsal)
                                                               Οργάνωση (organization)
                                                               Λήθη (forgetting)

  Λεξεις κλειδια: λειτουργίες μνήμης, μηχανισμοί μνήμης, κωδικοποίηση, αποθήκευση, ανάσυρση, επανάληψη, οργάνωση, λήθη.

 • Ενότητα 3: Εισαγωγή στη Μνήμη

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Εισαγωγή στη Μνήμη:
                                                               Η Πειραματική προσέγγιση στη μνήμη
                                                               Μέθοδοι
                                                               Εργαλεία
                                                               Τύποι Ανάσυρσης
                                                               Περιορισμοί
                                                               Λήθη (forgetting)

  Λεξεις κλειδια: πειραματική προσέγγιση.

 • Ενότητα 4: Αισθητήρια Καταγραφή

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Αισθητήρια Καταγραφή:
                                                               Ορισμοί
                                                               Πειραματικές Διατάξεις
                                                               Μέθοδος ολικών αναφορών
                                                               Μέθοδος μερικών αναφορών
                                                               Διάρκεια
                                                               Χωρητικότητα
                                                               Κωδικοποίηση
                                                               Χαρακτηριστικά

  Λεξεις κλειδια: αισθητήρια καταγραφή, πειραματικές διατάξεις, χωρητικότητα, κωδικοποίηση.

 • Ενότητα 5: Βραχύχρονη Μνήμη

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Βραχύχρονη Μνήμη:
                                                               Ορισμοί
                                                               Λειτουργία
                                                               Πειραματικές διατάξεις/Περιορισμοί
                                                               Κωδικοποίηση
                                                               Χωρητικότητα
                                                               Διάρκεια

  Λεξεις κλειδια: βραχύχρονη μνήμη, πειραματικές διατάξεις, πειραμτικοί περιορισμοί, κωδικοποίηση μνήμης, χωρητικότητα μνήμης, διάρκεια μνήμης.

 • Ενότητα 6: Μακρόχρονη Μνήμη

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Μακρόχρονη Μνήμη:
                                                               Διάρκεια
                                                               Κωδικοποίηση
                                                               Ανάσυρση
                                                               Είδη Μακρόχρονης Μνήμης
                                                               Βελτίωση Μνήμης

  Λεξεις κλειδια: μακρόχρονη μνήμη, διάρκεια μνήμης, κωδικοποίηση μνήμης, ανάσυρση μνήμης, είδη μακρόχρονης μνήμης, βελτίωση μνήμης.

 • Ενότητα 7: Διαχωρισμός Βραχύχρονης και Μακρόχρονης Μνήμης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Διαχωρισμός Βραχύχρονης και Μακρόχρονης Μνήμης:
                                                               Ορισμός
                                                               Διάρκεια
                                                               Κωδικοποίηση
                                                               Τοποθεσία εγγραφής
                                                               Μηχανισμοί
                                                               Γενικά Χαρακτηριστικά

  Λεξεις κλειδια: αμνησικά σύνδρομα, πειράματα ελεύθερης ανάκλησης.

 • Ενότητα 8: Θεωρητικά μοντέλα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας:
                         Πολυδομικό μοντέλο
                         (Atkinson & Shiffrin, 1968)
                         Επιπέδου επεξεργασίας
                         (Craik & Lockhart, 1972)
                         Εργαζόμενη μνήμη
                         Baddeley & Hitch, 1974)

  Λεξεις κλειδια: πολυδομικό μονέλο, επίπεδο επεξεργασίας, εργαζόμενη μνήμη

 • Ενότητα 9: Κατηγοριοποίηση

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Κατηγοριοποίηση:
                                                               Εισαγωγή
                                                               Κατηγοριοποίηση νέων αντικειμένων
                                                               Ομοιότητα
                                                               Πειραματική Προσέγγιση
                                                               Θεωρίες Κατηγοριοποίησης
                                                               Το Μοντέλο Εφαρμογής Κανόνων
                                                               Μοντέλα Ομοιότητας
                                                               Θεωρία Θεωριών

  Λεξεις κλειδια: κατηγοριοποίηση, μοντέλα ομοιότητας υπολογισμοί ομοιότητας, θεωρία θεωριών.

 • Ενότητα 10: Αναπαραστάσεις

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Αναπαραστάσεις:
                                                               Το πραγματικό και το νοερό
                                                               Τι είναι οι αναπαραστάσεις;
                                                               Προβλήματα στη μελέτη τους
                                                               Αναλογικές Αναπαραστάσεις
                                                               Προτασιακές Αναπαραστάσεις

  Λεξεις κλειδια: αναπαραστάσεις, προτασιακές αναπαραστάσεις, αναλογικές αναπαραστάσεις.