Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. Κειμενικά είδη

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Τι αποτελεί κειμενικό είδος, συμβάσεις δημιουργίας κάποιων κειμενικών ειδών, σχολιασμός κειμενικών ειδών αντλημένων από τα διδακτικά εγχειρίδια.

  Λεξεις κλειδια: κειμενικό είδος

 • 2. Αναφορικός λόγος

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Χαρακτηριστικά του αναφορικού λόγου, περιγραφή και αφήγηση, υπερδομή του κάθε είδους λόγου, σχολιασμός περιγραφικών και αφηγηματικών κειμένων αντλημένων από τα διδακτικά εγχειρίδια

  Λεξεις κλειδια: αναφορικός λόγος, λόγος, αφηγηματικός λόγος

 • 3. Επιχειρηματολογία

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Χαρακτηριστικά της επιχειρηματολογίας, υπερδομή του είδους λόγου, σχολιασμός επιχειρηματολογικών κειμένων αντλημένων από τα διδακτικά εγχειρίδια.

  Λεξεις κλειδια: Επιχειρηματολογία

 • 4. Κατευθυντικός λόγος

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Χαρακτηριστικά του κατευθυντικού λόγου, σχολιασμός επιχειρηματολογικών κειμένων αντλημένων από τα διδακτικά εγχειρίδια

  Λεξεις κλειδια: κατευθυντικός λόγος

 • 5. Κατανόηση και νοηματική επεξεργασία κειμένου

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στάδια νοηματικής επεξεργασίας κειμένου, τύποι κατανόησης και ανάλογες δραστηριότητες κατανόησης

  Λεξεις κλειδια: κατανόηση, νοηματική επεξεργασία

 • 6. Παραγωγή γραπτού λόγου

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παραγωγή γραπτού λόγου ανά κειμενικό είδος, συμβάσεις κειμενικού είδους, συνεχές από την κατανόηση στην παραγωγή

  Λεξεις κλειδια: γραπτός λόγος

 • 7. Συστηματική διδασκαλίας λεξιλογίου

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Τι συνιστά συστηματική διδασκαλία λεξιλογίου, στάδια και εφαρμογές

  Λεξεις κλειδια: διδασκαλία λεξιλογίου

 • 8. Λεξιλόγιο σε θεματικά πεδία, σημασιολογικά πεδία και μορφολογικά πεδία

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Τι συνιστά οργάνωση και διδασκαλία λεξιλογίου σε θεματικό πεδίο, τι σε σημασιολογικό και τι σε μορφολογικό πεδίο. Εφαρμογές.

  Λεξεις κλειδια: λεξιλόγιο, θεματικο πεδίο, σημασιολογικό πεδίο, μορφολογικό πεδίο

 • 9. Λαϊκές-λόγιες λέξεις και επίπεδα ύφους

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Τι είναι ύφος και πώς συνδέεται με το λεξιλόγιο. Η συνωνυμία σε σχέση με το ύφος. Εφαρμογές από διδασκαλίες λεξιλογίου αντλημένες από τα σχολικά εγχειρίδια.

  Λεξεις κλειδια: λαϊκές λέξεις, λόγιες λέξεις, επίπεδο ύφους

 • 10. Ζητήματα γραμματικής

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Εξετάζονται τα παρακάτω γραμματικά φαινόμενα:
  ρηματική φράση: χρόνος, ποιόν ενέργειας, έγκλιση, συζυγία, φωνή,
  ονοματική φράση: γένος, αριθμός, πτώση,
  βασικά ζητήματα προφοράς-γραφής

  Λεξεις κλειδια: ζητήματα γραμματικής

 • 11. Διδασκαλία γραμματικής

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Μεθοδολογία διδασκαλίας γραμματικής στο Δημοτικό. Διδασκαλία γραμματικής επικοινωνιακά, μέσα από το κείμενο και το κειμενικό είδος.

  Λεξεις κλειδια: διδασκαλία γραμματικής