Περιγραφή εβδομάδας

 • Ενότητα 1η

  Αρχές ολόπλευρης ανάπτυξης και συγκρότησης γνώσεων & δεξιοτήτων των μικρών παιδιών: αναγκαία γνώση για την ανάπτυξη καθημερινών προγραμμάτων – Διδασκαλία ή παιδαγωγική αλληλεπίδραση; - Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές ή πρακτικές με νόημα; - Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι βασικές αρχές της ολόπλευρης ανάπτυξης και συγκρότησης γνώσεων και δεξιοτήτων των μικρών παιδιών, οι οποίες αποτελούν αναγκαία γνώση για την ανάπτυξη καθημερινών προγραμμάτων στο νηπιαγωγείο. Συζητείται η έννοια της διδασκαλία σε αντιπαράθεση με την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και προτείνονται αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές και πρακτικές με νόημα στην καθημερινή προσχολική πραγματικότητα. Τέλος συζητείται ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο των ανοιχτών διαθεματικών αναλυτικών προγραμμάτων.

  Λεξεις κλειδια: 1. Ολόπλευρη ανάπτυξη, αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές, πρακτικές με νόημα, ρόλος εκπαιδευτικού.

 • Ενότητα 2η

  Η σημασία του σχεδιασμού και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στη δεύτερη ενότητα αναδεικνύεται η σημασία του σχεδιασμού και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου και περιγράφονται τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας των μαθησιακών κέντρων.

  Λεξεις κλειδια: Μαθησιακό περιβάλλον, οργάνωση, λειτουργία.

 • Ενότητα 3η

  Η καταγραφή και αξιολόγηση της ανάπτυξης και μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών - αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην Τρίτη ενότητα αναλύονται οι έννοιες της συστηματικής παρατήρησης, καταγραφής και αξιολόγησης της ανάπτυξης και μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών και περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι, οι τεχνικές και τα εργαλεία υποστήριξης αυτών.

  Λεξεις κλειδια: Συστηματική παρατήρηση, καταγραφή, αξιολόγηση, φάκελος αξιολόγησης.

 • Ενότητα 4η

  Εργασία και παιχνίδι σε ομάδες, Ο ρόλος του παιχνιδιού στη μάθηση – Ενίσχυση του προγράμματος μέσα από την εμπλοκή της οικογένειας του μικρού παιδιού

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην τέταρτη ενότητα επιχειρείται η ανάδειξη της σημαντικότητας του παιχνιδιού στη μάθηση του μικρού παιδιού, η αναγκαιότητα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η συμβολή της οικογένειας στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

  Λεξεις κλειδια: Μάθηση μέσα από το παιχνίδι, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εμπλοκή γονέων.

 • Ενότητα 5η

  Πρόγραμμα βασιζόμενο στο πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην Πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται εφαρμοσμένα προγράμματα βασιζόμενα στο Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών και Προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ).

  Λεξεις κλειδια: ΔΕΠΠΣ, Εφαρμοσμένα παραδείγματα προγραμμάτων.

 • Ενότητα 6η

  Πρόγραμμα βασιζόμενο στο παιχνίδι, ολιστικό πρόγραμμα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην έκτη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται Πρόγραμμα βασιζόμενο στο παιχνίδι, ολιστικό πρόγραμμα.

  Λεξεις κλειδια: Πρόγραμμα βασιζόμενο στο παιχνίδι, ολιστικό πρόγραμμα.

 • Ενότητα 7η

  Διαπολιτισμικό πρόγραμμα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται ένα πρόγραμμα βασιζόμενο στις αρχές και τις ανάγκες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

  Λεξεις κλειδια: Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

 • Ενότητα 8η

  Δημιουργικό πρόγραμμα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην όγδοη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται ένα πρόγραμμα βασιζόμενο στην δημιουργικότητα και την επίλυση προβλήματος.

  Λεξεις κλειδια: Δημιουργικό πρόγραμμα.

 • Ενότητα 9η

  Θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην ένατη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας.

  Λεξεις κλειδια: Θεματική προσέγγιση, σχέδιο εργασίας.

 • Ενότητα 10η

  Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στη δέκατη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται ένα πρόγραμμα βασιζόμενο στη διαμεσολαβούμενη μάθηση και αξιολόγηση του μικρού παιδιού.

  Λεξεις κλειδια: Διαμεσολαβούμενη μάθηση και αξιολόγηση.

 • Ενότητα 11η

  Η μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενδέκατη ενότητα διαπραγματεύεται το ζήτημα της μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό σχολείο και προτείνονται πρακτικές για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων μετάβασης στο νηπιαγωγείο.

  Λεξεις κλειδια: Μετάβαση, δημοτικό σχολείο.