Περιγραφή εβδομάδας

 • Eνότητα 1η: Φωτονιακή πληροφορία και φωτοελεγχόμενες αποκρίσεις

  • Εισαγωγή στη φωτοβιολογία
  • Ηλιακό φάσμα και φωτονιακή ακτινοβολία
  • Φωτονιακή διέγερση και φωτοϋποδοχείς
  • Φωτοδιέγερση και φωτοελεγχόμενες αποκρίσεις
  • Φάσμα δράσης και χαρακτηρισμός φωτοϋποδοχέα
  • Φωτορυθμιζόμενες αποκρίσεις (επαγωγικές και HIR-αποκρίσεις) 

 • Ενότητα 2η: Μοριακή δομή και λειτουργία των φωτοϋποδοχέων – Φυτοχρώματα, Κρυπτοχρώματα, UVB-φωτοϋποδοχέας

  • Μοριακή δομή και λειτουργία φυτοχρωμάτων
  • Φυτοχρωμική φώτοϊσορροπία «Φ»
  • Γονιδιακή έκφραση και αυτορύθμιση φυτοχρωμάτων
  • Φυτοχρωμικά μοντέλα δράσης
  • Φυτοχρωμικά ελεγχόμενες αποκρίσεις
  • Μοριακή δομή και λειτουργία κρυπτοχρωμικών υποδοχέων- χρωμοφόρων
  • Λειτουργική οργάνωση φωτϋποδοχέων τύπου Φωτοτροπίνης και Zeitlupe
  • Αλυσίδα μεταφοράς σήματος επαγώμενη από το κρυπτόχρωμα
  • UVB-φωτοϋποδοχέας UVR8 και η ελεγχόμενη από αυτό αλυσίδα μεταφοράς σήματος
  • Φωτοχημεία χρωμοφόρων διαφορετκών φωτοϋποδοχέων
  • Αλυσίδες μεταφοράς φωτονιακού σήματος

 • Ενότητα 3η: Φωτορύθμιση μεταβολικών μονοπατιών – Φωτομορφογενετικές αποκρίσεις

  • Αλληλεπίδραση φωτοϋποδοχέων και ορμονών
  • Φωτορύθμιση μεταβολικών μονοπατιών
              α) Βιοσύνθεση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού
              β) Βιοσύνθεση ανθοκυανινών
  • Φωτομορφογενετικές αποκρίσεις:
              α) Βλάστηση
              β) Αποχλώρωση
              γ) Το σύνδρομο της αποφυγής σκιασμού
              δ) "End of day" απόκριση (ΕΟD απόκριση)

              ε) Η«αναγνώριση γειτόνων»
              στ) Φωτοτροπισμός
              ζ) Άνθιση

 • Ενότητα 4η: Φωτοπεριοδισμός και κιρκαδιανό κιρκαδικό ρολόι

  • Αντιπροσωπευτικό μοντέλο κεντρικού ταλαντωτή κιρκαδινού κιρκαδικού ρολογιού στα κυανοφύκη
  • Αντιπροσωπευτικό μοντέλο κεντρικού ταλαντωτή κιρκαδινού κιρκαδικού ρολογιού στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
  • Αντιπροσωπευτικό μοντέλο κεντρικού ταλαντωτή κιρκαδινού κιρκαδικού ρολογιού στα φυτά

 • Ενότητα 5η: Βιοτεχνολογικές εφαρμογές

  • Ανάπτυξη φωτοβιολογικού πλαστικού καλύμματος θερμοκηπίων που οδηγεί σε αύξηση της φυτικής παραγωγής και σε έλεγχο ασθενειών από μύκητες
  • Τεχνητοί φωτοϋποδοχείς