Περιγραφή εβδομάδας

 • Ενότητα 1 - Οριοθέτηση της έρευνας

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Περιγράφεται η επιστημονική έρευνα και προσδιορίζεται η εκπαιδευτική έρευνα. Παρουσιάζονται οι βασικοί όροι της εκπ/κής έρευνας και τα βασικά επιστημολογικά ρεύματα.

  Λεξεις κλειδια: Επιστημονική έρευνα, εκπαιδευτική έρευνας, ερευνητική ορολογία, επιστημολογικά ρεύματα

 • Ενότητα 2 - Είδη και στάδια διεξαγωγής της έρευνας - Επιλογή ερευνητικού προβλήματα και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται όλες οι κατηγοριοποιήσεις της έρευνας σε επιμέρους είδη. Περιγράφονται συνοπτικά τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας. Παρουσιάζεται αναλυτικά το πρώτο στάδιο: επιλογή ερευνητικού προβλήματος και τρόποι ανασκόπησης της βιβλιογραφίας.

  Λεξεις κλειδια: Ποσοτική και ποιοτική έρευνα, ερευνητικό πρόβλημα, ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών

 • Ενότητα 3 - Σκοπός της έρευνας και είδη μεταβλητών

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζεται ο τρόπος διατύπωσης του ερευνητικού σκοπού. Περιγράφονται αναλυτικά και με παραδείγματα τα είδη των μεταβλητών.

  Λεξεις κλειδια: Σκοπός, ανεξάρτητη μεταβλητή, εξαρτημένη μεταβλητή, ελεγχόμενη μεταβλητή.

 • Ενότητα 4 - Υποθέσεις και λειτουργικοί ορισμοί

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Τρόπος διατύπωσης υποθέσεων. Παρουσιάζεται η μηδενική και η εναλλακτική – δηλωτική υπόθεση. Επεξηγούνται οι λειτουργικοί ορισμοί και ο τρόπος διατύπωσης τους.

  Λεξεις κλειδια: Μηδενική υπόθεση, εναλλακτική υπόθεση, μετρήσιμος και πειραματικός λειτουργικός ορισμός.

 • Ενότητα 5 - Τεχνικές δειγματοληψίας

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Περιγράφεται η διάκριση του δείγματος από τον πληθυσμό. Παρουσιάζονται οι τεχνικές δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται στην εκπ/κή έρευνα.

  Λεξεις κλειδια: Δείγμα, πληθυσμός, τυχαίο δείγμα, συστηματική και στρωματοποιημένη δειγματοληψία, δειγματοληψία κατά συστάδες, βολική και συμπωματική δειγματοληψία.

 • Ενότητα 6 - Μέσα συλλογή δεδομένων: Κλίμακες μέτρησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται οι 4 βασικές κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην εκπ/κή έρευνα.

  Λεξεις κλειδια: Ονομαστική, διατακτική, ισοδιαστημική, αναλογικη κλίμακα μέτρησης. Κλίμακες εκτίμησης Likert, κατάλογοι ελέγχου.

 • Ενότητα 7 - Ερωτηματολόγιο

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου και οι τεχνικές σύνταξης του.

  Λεξεις κλειδια: Ερωτηματολόγιο, κλειστού τύπου ερωτήσεις, ανοικτού τύπου ερωτήσεις, κατασκευή ερωτηματολογίου.

 • Ενότητα 8 - Συνέντευξη

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της συνέντευξης ως μέσου συλλογής δεδομένων. Περιγράφονται τα είδη συνένετευξης.

  Λεξεις κλειδια: Δομημένη και ημιδομημένη συνέντευξης, ελεύθερη συνέντευξη. Ομαδικές συνεντεύξεις.

 • Ενότητα 9 - Παρατήρηση

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της παρατήρησης ως μέσου συλλογής δεδομένων. Περιγράφονται τα είδη παρατήρησης και οι μορφές καταγραφής της παρατήρησης.

  Λεξεις κλειδια: Συμμετοχική παρατήρηση, θεατή παρατήρηση, καταγραφή παρατήρησης.

 • Ενότητα 10 - Τεστ, Αξιοπιστία και εγκυρότητα των μετρήσεων

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του τεστ. Περιγράφονται οι τεχνικές εξέτασης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις στην εκπ/κή έρευνα.

  Λεξεις κλειδια: Τεστ, αντικειμενικότητα, είδη αξιοπιστίας, μορφές εγκυρότητας μετρήσεων.

 • Ενότητα 11 - Πειραματική έρευνα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζεται ο πειραματικός σχεδιασμός στην εκπ/κή έρευνα. Περιγράφονται οι βασικοί πειραματικοί και οιονεί (ψευδοπειραματικοί) σχεδιασμοί καθώς και πειράματα μεμονωμένης περίπτωσης.

  Λεξεις κλειδια: Πειραματικοί σχεδιασμοί, έλεγχος μεταβλητών, εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα.

 • Ενότητα 12 - Μεταγεγονοτική – εκ των υστέρων (ex post facto) έρευνα. Συσχετιστική έρευνα. Αναπτυξιακή έρευνα.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 3 ειδών τη εκπ/κής έρευνας: της μεταγεγονοτικής, της συσχετιστικής και της αναπτυξιακής έρευνας. Παρουσιάζονται η διάκριση της μεταγεγονοτικής από την πειραματική έρευνα, τα είδη των συσχετιστικών και αναπτυξιακών ερευνών.

  Λεξεις κλειδια: Συσχέτιση, διαχρονική έρευνα, συγχρονική έρευνα.

 • Ενότητα 13 - Μελέτη περίπτωσης και έρευνας δράσης. Δεοντολογία της έρευνας συγγραφής ερευνητικής έκθεσης.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Περιγράφονται δύο από τις βασικές μεθόδους των ποιοτικών σχεδιασμών στην εκπ/κή έρευνα (μελέτη περίπτωσης και η έρευνα δράσης). Παρουσιάζονται οι βασικές δεοντολογικές αρχές στην εκπ/κή έρευνα καθώς και ο τρόπος συγγραφής των ερευνητικών εκθέσεων.

  Λεξεις κλειδια: Μελέτη περίπτωσης, έρευνα δράσης, δεοντολογία, ερευνητική έκθεση.