Παράδειγμα ERD

Παράδειγμα ERD - Άσκηση 2.3 (Κεχρής)