Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος:
- Γνωριμία με τις βασικές αρχές της Επιστήμης των Υλικών.
- Μια πρώτη γνωριμία με τα μέταλλα, τα κεραμικά, τα πολυμερή, τα βιο-υλικά, τους ημιαγωγοί, και τα σύνθετα υλικά.
- Παρουσίαση των βασικών στοιχείων της δομής της ύλης.
- Παρουσίαση των βασικών μακροσκοπικών ιδιοτήτων των υλικών (Μηχανικές, Θερμικές, Ηλεκτρικές) και σύνδεση τους με την δομή.
- Γνωριμία με μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
- Θεμελίωση της διεπιστημονικής προσέγγισης που συνδυάζει Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά για την κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών.
- Σύνδεση των μακροσκοπικών ιδιοτήτων των υλικών με τα διάφορα επίπεδα δομής του υλικού (άτομα, δεσμοί, κρυσταλλικό πλέγμα).
- Κατανόηση των βασικών αρχών των πειραματικών μεθόδων ανάλυσης της δομής και της σύστασης της ύλης.
- Κατανόηση βασικών στρατηγικών σχεδιασμού και επιλογής υλικών.
- Επαφή με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδιασμού υλικών και τρόπους λύσης τους.

Tι αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:
- Να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών και να κατανοεί σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μετρήσεων.
- Να μπορεί προβλέψει ποιοτικά και ποσοτικά , όπου αυτό είναι δυνατόν, τις μακροσκοπικές ιδιότητες των υλικών με βάση την δομή τους.
- Να μπορεί να περιγράψει ποιοτικά αλλά και ποσοτικά τις βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα υλικό για χρήση σε μια ρεαλιστική εφαρμογή.
- Να μπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο υλικό, με βάση τις προδιαγραφές, για εφαρμογές που αφορούν μηχανικές, θερμικές ή ηλεκτρικές ιδιότητες ή συνδυασμό τους.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013, 6:59 PM