Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Στατιστική ΙΙ

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Έτος Σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 2o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΣΤΑΟ-131

Δικτυακός τόπος μαθήματος: http://economics.soc.uoc.gr/personal/tsiotas/stats.II/tsiotasStatsII.html

Διδακτικές ώρες: 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαία x 13 διδακτικές εβδομάδες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013, 12:34 PM