ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι σημαντικότερες θεωρίες μάθησης και γλώσσας στην Ψυχολογία, μέσα από την επισκόπηση κλασσικών και σύγχρονων πειραματικών μελετών.  Παράλληλα θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης και έρευνας στην Ψυχολογία, καθώς και στα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη μελέτη των ανθρώπινων γνωστικών διεργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη κατανόηση της λογικής της πειραματικής μεθόδου καθώς και στην αποτίμηση θεωρητικών προβλέψεων και εμπειρικών δεδομένων.

ΠΡΟΣΔΟΚΩMENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να εξασφαλίζει στους φοιτητές τη δυνατότητα να έχουν μία γενική θεώρηση της μάθησης, της γλώσσας και της σκέψης,  και των αντίστοιχων θεωριών που ερμηνεύουν τη λειτουργία τους. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση  να ερμηνεύουν εμπειρικά δεδομένα ερευνών σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες, αλλά και να μπορούν να σχεδιάζουν απλές πειραματικές μελέτες που να απαντούν σε θεωρητικά ερωτήματα των αντίστοιχων πεδίων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Εισαγωγή στην ψυχολογία:  βασικές θεωρίες, τομείς
  • Η επιστημονική μέθοδος στη ψυχολογία: παρατήρηση, συσχέτιση, πείραμα
  • Κλασσικές θεωρίες μάθησης (κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, κοινωνική μάθηση)
  • Γλώσσα (βασικά χαρακτηριστικά, κατανόηση, παραγωγή)
  • Σκέψη – επίλυση προβλημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Schacter, D.L. et al. (2012, μτφρ). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg

M. Eysenck (2010, μτφρ). Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Αtknison, R.L. et al. (2004). Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013, 10:23 AM