Βιβλιογραφία

Συμπληρωματική Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • R. Hague, M. Harrop (2011), Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
 • Π. Γέμτος (2004) Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 • R. Dahl (1979), Σύγχρονη Πολιτική Ανάλυση, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 • Η. Κατσούλης (1980), Επιστημολογικά Προβλήματα της Σύγχρονης Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 • Α. Καραγιάννης (2001), Οικονομική Μεθοδολογία, Αθήνα: Κριτική
 • Ηλίας Κουσκουβέλης (1997), Εισαγωγή στην πολιτική Επιστήμη και την Θεωρία της Πολιτικής, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 • G. King, R. Keohane, S. Vebra (1994), Designing Social Inquiry, Princeton NJ: Princeton Univ. Press
 • Marsh & Stoker (1995), Theory and Methods in Political Science, Hampshire UK: Palgrave K.
 • Sheplse & Bonchek (1997), Analyzing Politics, N.Y.:Norton
 • R.Yin (1994), Case Study Research, California US: Sage
 • Μ. Ψαρρού & Κ. Ζαφειρόπουλος (2001), Επιστημονική Έρευνα, Αθήνα: Τυπωθήτω
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Απρίλιος 2014, 11:01 μμ