Περιγραφή θέματος

 • Υλικό του Μαθήματος

 • 1. Εισαγωγή: Γιατί μελετώνται τα πολιτικά φαινόμενα;

  Περιεχόμενα

  • Γιατί μελετάμε τα Πολιτικά Φαινόμενα

  Βιβλιογραφία

  • Ball & Peters: 9-63
 • 2. Το αντικείμενο της πολιτικής επιστήμης

  Περιεχόμενα

  • Τι μελετάμε στην Πολ. Επιστήμη
  • Τα ερωτήματα
  • Η Οριοθέτηση του αντικειμένου της Πολιτικής Επιστήμης (Π.Ε.)
  • Ορισμός του κράτους
  • (Δια)Κυβέρνηση: η καρδιά του κράτους;
  • Το Πρόβλημα των Ορίων
  • Η Πολιτική Επιστήμη και οι άλλες κοινωνικές επιστήμες
  • Η οριοθέτηση των πεδίων μελέτης
  • Επιμέρους Πεδία της Πολιτικής Επιστήμης

  Βιβλιογραφία

  • Ball & Peters: 9-63,
  • Hague & Harrop: 33-67,
  • Dahl: 15-33
 • 3. Ιστορική αναδρομή της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης

  Περιεχόμενα

  • Η διαδρομή της Πολιτικής Επιστήμης
  • Η Ανάπτυξη της Π.Ε.
  • Η καλλιέργεια της Π.Ε.
  • Η διαδρομή της Π.Ε. στην Ελλάδα
  • Οι Κυρίαρχες Σχολές Σκέψης στην Σύγχρονη Π.Ε. (19ος -21ος αιώνας)

  Βιβλιογραφία

  • Ball & Peters: 9-63,
  • Hague & Harrop: 69-99,
  • Marsh & Stoker: 1-16,
  • Κατσούλης: κεφ 5,
  • Shepsle: 5-14,
  • Διαμαντούρος, Σπουρδαλάκης

 • 4. Στοιχεία Επιστημολογίας: Τι είναι επιστήμη, θετικές και αξιολογικές κρίσεις, μεθοδολογικός μονισμός, ταξινόμηση των επιστημών

  Περιεχόμενα

  • Ορισμός Επιστήμης
  • Είδη Επιστημών
  • Εμπειρικές Επιστήμες
  • Αναλυτική Παράδοση
  • Η θετικιστική προσέγγιση
  • Η Κριτική

  Βιβλιογραφία

  • Γέμτος 2003:17-32,
  • Καζάκος: κεφ. 2.1, 2.4
 • 5. Τι σημαίνει θεωρία; Τα δομικά συστατικά μιας θεωρίας: υποθέσεις, μεταβλητές, προϋποτιθέμενες συνθήκες

  Περιεχόμενα

  • Τι είναι Θεωρία
  • Δομικά Στοιχεία
  • Παραδείγματα  Θεωρητικών  Υποθέσεων
  • Τι είναι αιτιότητα
  • Είδη ερμηνείας στην εμπειρική έρευνα
  • Κατάταξη θεωριών ανάλογα με την έκταση των φαινομένων που μελετούν

  Βιβλιογραφία

  • Καζάκος κεφ 2.2, 2.3,  4.1,
  • Van Evera: κεφ. 1, 
  • Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος: κεφ.3
 • 6. Σχέση θεωρίας και έρευνας ΙΙ: Με ποιούς τρόπους ελέγχονται οι θεωρητικές υποθέσεις για την εγκυρότητα τους; Παρατήρηση και πείραμα

  Περιεχόμενα

  • Τρόποι Πρόσβασης στον Εμπειρικό Κόσμο
  • Συλλογή πληροφορίας
  • Κλίμακες Μέτρησης

  Βιβλιογραφία

  • Καζάκος κεφ2.2,
  • Van Evera: κεφ. 1,
  • Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος: κεφ.4-5
 • 7. Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων: Στατιστική ανάλυση, περιπτωσιολογική ανάλυση

  Περιεχόμενα

  • Μέθοδοι Ανάλυσης Πληροφορίας
  • Είδη μελέτης περιπτώσεων
  • Μέθοδος  Διαφοράς
  • Μέθοδος Συμφωνίας
  • Συνακόλουθη Μεταβολή

  Βιβλιογραφία

  • Καζάκος παράρτημα,
  • Van Evera κεφ. 1,
  • Hague & Harrop: 101-125,
  • Marsh & Stoker: ch7-8,
  • R.Yin: 1-15,
  • King, Keohane & Vebra: 3-9,
  • Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος: κεφ.4-5
 • 8. Σχέση θεωρίας και έρευνας Ι: Πως μπορούν να δημιουργηθούν οι θεωρίες; Επαγωγική και απαγωγική προσέγγιση

  Περιεχόμενα

  • Στρατηγικές οικοδόμησης θεωριών
  • Επαγωγική  στρατηγική
  • Απαγωγική Στρατηγική
  • Αδυναμίες της απαγωγής
  • Εμπειρικά – Λογικά σφάλματα

  Βιβλιογραφία

  • Καζάκος κεφ.3,
  • Καραγιάννης: κεφ. 1,
  • Κατσούλης: κεφ. 6,
  • Van Evera: κεφ. 1
 • 9. Τι σημαίνει καλή θεωρία;

  Περιεχόμενα

  ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  1. Καθορισμός του υπό μελέτη προβλήματος
  2. Συγκεντρώστε τι έχει γραφτεί –μελετηθεί για το επιλεγέν πρόβλημα
  3. Συλλογή Υλικού
  4. Διατύπωση Ερευνητικών Υποθέσεων 
  5. Έλεγχος Υποθέσεων

  Βιβλιογραφία

  • Καζάκος κεφ. 6,
  • Van Evera: κεφ 1, 
  • King, Keohane & Vebra: 12-27
 • Πώς να γράψετε μια εργασία

  Βιβλιογραφία

  • Van Evera: 193-200