Ορισμούς του τίτλου και ισοδύναμες εκφράσεις.

Διατύπωση του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας,(θα αποδειχθεί στις διαλέξεις φοιτητών).

Ομάδα αυτομορφισμών ενός σώματος Κ, μίας επέκτασης  L/K, ορισμός των αντιστοιχιών μεταξύ ενδιαμέσων σωμάτων και υποομάδων της ομάδας των αυτομορφισμών της επέκτασης L/K.

Απόδειξη ότι αντιστρέφουν τη διάταξη, αντιπαράδειγμα ότι οι απεικονίσεις δεν είναι πάντοτε ένα προς ένα και επί ανάμεσα στους δύο συνδέσμους.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:33 PM