Περιγραφή Μαθήματος: Το μάθημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εκπαιδευτική έρευνα και μεθοδολογία.

Περιεχόμενα μαθήματος:
1. Η εκπαιδευτική έρευνα και ο σχεδιασμός της
2. Ταξινομικά κριτήρια έρευνας
3. Βασικές ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα
4. Δειγματοληπτική διαδικασία
5. Μέσα συλλογής δεδομένων α)ερωτηματολόγιο
6. Μέσα συλλογής δεδομένων β)συνέντευξη
7. Μέσα συλλογής δεδομένων γ)τεστ
8. Διαδικασία συγγραφής επιστημονικής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία
9. Κριτήρια αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014, 11:16 AM