Ομάδα στόχος: Οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Περιγραφή Μαθήματος: Στο μάθημα αυτό οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται σε ζητήματα περιγραφής του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής όπως είναι η πολυσημία, η συνωνυμία, η αντωνυμία, η μεταφορά, κ.ά. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες λεξικών μονάδων της Νέας Ελληνικής, οι κατηγορίες παγιωμένου και ημι-παγιωμένου λεξιλογίου. Όλα αυτά τα θέματα ερευνώνται σε σώματα κειμένων.

Περιεχόμενα μαθήματος:
1)Σύνθεση: μονολεκτικά σύνθετα, πολυλεκτικά σύνθετα.
2)Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: πολυσημία .
3)Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: συνωνυμία.
4)Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: μεταφορά και μετωνυμία.
5)Ημι-παγιωμένο λεξιλόγιο-λεξι(λογι)κές συνάψεις .
6)Παγιωμένο λεξιλόγιο-στερεότυπες φράσεις.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015, 12:04 PM