Περιγραφή εβδομάδας

 • Ενότητα 1: Σύνθεση: μονολεκτικά σύνθετα, πολυλεκτικά σύνθετα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσίαση του μηχανισμού της σύνθεσης για τη δημιουργία νέου λεξιλογίου, μονολεκτικά σύνθετα και χαρακτηριστικά τους, πολυλεκτικά σύνθετα και χαρακτηριστικά τους. Εντοπισμός σε κείμενα.

  Λεξεις κλειδια: μονολεκτικά σύνθετα, πολυλεκτικά σύνθετα.

 • Ενότητα 2: Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: πολυσημία

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσίαση του μηχανισμού της πολυσημίας για την ανάπτυξη και τον σημασιολογικό εμπλουτισμό. Εντοπισμός πολύσημων λέξεων σε κείμενα.

  Λεξεις κλειδια: πολυσημία.

 • Ενότητα 3: Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: συνωνυμία

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Τύποι συνωνυμίας, περιγραφή και δημιουργία συμφραστικών πινάκων. Ο ρόλος του γλωσσικού περιβάλλοντος στη συνωνυμία.

  Λεξεις κλειδια: συνωνυμία.

 • Ενότητα 4: Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: μεταφορά και μετωνυμία

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Ο μηχανισμός της μεταφοράς και της μετωνυμίας ως γνωστικοί μηχανισμοί με αντανάκλαση στη γλωσσική πραγμάτωση.

  Λεξεις κλειδια: μεταφορά, μετωνυμία.

 • Ενότητα 5: Ημι-παγιωμένο λεξιλόγιο-λεξι(λογι)κές συνάψεις

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσίαση του ημι-παγιωμένου λεξιλογίου της ελληνικής και των κριτηρίων που το διακρίνουν.

  Λεξεις κλειδια: ημι-παγιωμένο λεξιλόγιο, λεξι(λογι)κές συνάψεις.

 • Ενότητα 6: Παγιωμένο λεξιλόγιο-στερεότυπες φράσεις

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσίαση του παγιωμένου λεξιλογίου της ελληνικής και των κριτηρίων που το διακρίνουν.

  Λεξεις κλειδια: παγιωμένο λεξιλόγιο, στερεότυπες φράσεις.