Η  υπο ομάδα των αρτίων μεταθέσεων Α_n  της συμμετρικής ομάδας  παράγεται από όλους τους κύκλους μήκους 3 και είναι απλή ομάδα.

Η S_3 και S_4 είναι επιλύσιμες.  Η S_n  παράγεται από έναν κύκλο μήκους n και μία αντιμετάθεση.

Η S_n  δεν είναι επιλύσιμη για κάθε φυσικό n για κάθε n μεγαλύτερο ή ίσο του 5. 

Last modified: Friday, 11 July 2014, 10:38 PM