Επίλυση εξισώσεων τρίτου και τετάρτου βαθμού, παραδείγματα.

Η ομάδα   Galois πολυωνύμων τρίτου και τετάρτου βαθμού.

Το Θεώρημα του  Kaplansky.

Το γενικό θεώρημα για πολυώνυμα 4ου βαθμού, παραδείγματα.

Πεπερασμένα σώματα.

Last modified: Friday, 11 July 2014, 10:41 PM