Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Σωμάτων

Λέξεις - Κλειδιά: Αλγεβρικοί αριθμοί,Σώμα ριζών πολυωνύμων,επέκταση σωμάτων, επέκταση Galois,   ομάδα Galois , επιλυσιμότητα αλγεβρικών εξισώσεων.

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος: 

Κωδικός Μαθήματος: Μ2226

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος σπουδών: Προπτυχιακό

́Ετος Σπουδών: 3ο ή 4ο

Εξάμηνο: Εαρινό

Τύπος μαθήματος: Επιλογής

Διδακτικές ώρες το εξάμηνο: 4 x 13

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Ομάδα στόχος: Προπτυχιακοί φοιτητές ενδιαφερόμενοι για ...

Διδακτικές μονάδες: 4 ( μονάδες ECTS 7)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015, 5:06 PM