Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Ντολιοπούλου, Ε. & Γουργιώτου, Ε. (2008). Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην Προσχολική. Αθήνα: Gutenberg.
2. Κιτσαράς, B. Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης-Διδακτική μεθοδολογία.Αθήνα. Χρυσαφίδης, Κ. (1994) Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2002) Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση.Αθήνα: Γρηγόρης. Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ρ. (2006) Οδηγός Νηπιαγωγού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

∆ερβίσης, Σ. (1999). Σύγχρονη Γενική ∆ιδακτική Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας-Μάθησης. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση.
Frey, K. (1986). Η μέθοδος Project, μτφ. K. Μάλλιου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
Κοσμόπουλος, Α. (1990). Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του προσώπου. Αθήνα: Γρηγόρης.
Κοσσυβάκη, Φ. (1998). Κριτική - Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg.
Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία Της ∆ιδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg .
Ματσαγγούρας, Η. (1998). Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας-Η Κριτική Σκέψη στη ∆ιδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg.
Ματσαγγούρας, Η. (2006), H Eξέλιξη της ∆ιδακτικής. Αθήνα: Gutenberg.
Ματσαγγούρας, Η. (2006), Η Σχολική Τάξη. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Ματσαγγούρας, Η. (1999). Θεωρία Της ∆ιδασκαλίας. Εκδ. Gutenberg. Αθήνα.
Κόφφας, Αλ. (2002). Γενική και Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής. Αθήνα: Εκδ. του συγγ. Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2008). Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές. Αθήνα. Gutenberg .
Κακανά, Δ. (2008). Η Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη .
Σιβροπούλου, Ρ. (1998). Η Οργάνωση του Χώρου (Νηπιαγωγείου) στο Πλαίσιο του Παιχνιδιού. Αθήνα: Πατάκης
Νημά, Ε.& Καψάλης, Α. (2002). Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Χατζηδήμου, Δ. (2007). Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής. Συμβολή στη Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Τζεκάκη, Μ. (1998). Μαθηματικές Δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg.
Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά Παιδιά, Μεγάλα Μαθηματικά Νοήματα. Αθήνα: Gutenberg-Γ. Δαρδανός.
Σακελλαρίου, Μ.: Η συνεργασία οικογένειας, σχολείου, κοινωνίας στα πλαίσια της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης περ. Παιδαγωγική. Θεωρία και Πράξη,τευχ.1,21-37.
Σακελλαρίου, Μ.: Δημιουργικότητα και Κοινωνική μάθηση: μία παιδαγωγική πρόκληση για την προσχολική εκπαίδευση, περ. «Επιστημονικό Βήμα του Αιγαίου »,τευχ. 65, 95-105
Σακελλαρίου Μ., Η Περιβαλλοντική Ηθική, ως δυναμικός παράγοντας για την αειφόρο ανάπτυξη. Η συμβολή της Προσχολικής Εκπαίδευσης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. τ. Μ/Β, Θεσ/νίκη 2006,. 3-19.
Σακελλαρίου, Μ., Αυθεντική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο, στο περ. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τευχ.55, 110-115.
Μπιρμπίλη, Μ. (2008). Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου. Εκδότης: Gutenberg.
Ντολιοπούλου Έ. (2005). Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε ελληνικά νηπιαγωγεία. Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 31 Μάιος 2015, 7:14 μμ