1.Βρείτε τα συνημίτονα διεύθυνσης του διανύσματος \(\vec{u}= \vec{i}+\vec{j}+2\vec{k}\) ως προς το σύστημα ανφοράς \((O,\,\vec{i},\,\vec{j},\,\vec{k})\).


2. Από την παραμετρική περιγραφή \((x,\,y) = (5+3t,\,2-t)\) βρείτε, με απαλοιφή της παραμέτρου, την εξίσωση που ικανοποιούν τα σημεία \((x,\,y)\).


3.Γράψτε σε διανυσματική μορφή την εξίσωση που ικανοποιούν τα σημεία \(X\) που βρίσκονται στο επίπεδο που περνάει από το σημείο \(Y\) και είναι κάθετο στο διάνυσμα \(\overrightarrow{OZ}\).

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015, 12:33 AM