Adam, J. M. (1999). Τα κείμενα: Tύποι και πρότυπα. Αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογία, εξήγηση και διάλογος (μτφρ. Γ. Παρίσης / επιμ. Ε. Καψωμένος). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Baynam, M. (2002). Πρακτικέςγραμματισμού. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Beaugrande, R. A. D. & Dressler, W. U. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman.

Comber, B. & Kamler, B. (1997). Critical literacies: Politicising the language classroom. Interpretations 30(1, July 1997), pp. 30 - 53.

Cope, B. &Kalantzis, M. (1993). The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing. London: The Falmer Press.

Cope, B. & Kalantzis, M. (Eds.) (2000). Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures. London & New York: Routledge.

Cummins, J. (1999).Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση - Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας, επιμ. Ε Σκούρτου, μετάφρ. Σ. Αργύρη, Αθήνα: Gutenberg.

Fairclough, N. (1992) (ed.). Criticallanguageawareness. London: Longman.

Halliday, M.A.K. (1978). Language as a Social Semiotic. The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. (1985). Spoken and written language. Geelong, Victoria: Deakin University Press.

Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J.B. Prides & J. Holmes (eds.) Sociolinguistics. London: Penguin.

Littlewood W. (1981), Communicative Language Teaching. An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

Kalantzis, M. & Cope, B. (1999). Πολυγραμματισμοί: επανεξέταση του τι εννοούμε και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτισμικής πολυμορφίας και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Στο Χρηστίδης, Α-Φ. (επιμ.) «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, τ.2, σ.σ. 680-695. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (βλ. επίσης www.komvos.edu.gr ).

Kalantzis, M. & Cope, B. (2005). Learning by Design. Melbourne: Victorian Schools Innovation Commission.

Kalantzis, M. & Cope, B. (χ.χ.). Πολυγραμματισμοί. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/index.html

Katsarou, E. & Tsafos, V. (2009). Students' subjectivities vs Dominant Discourses in Greek L1 Curriculum, International Journal of Learning, 16, 11, σσ. 34-46.

Katsarou, E. & Tsafos, V. (2010). Multimodality in L1 Curriculum: The case of Greek compulsory education. Critical Literacy: Theories and Practices, 4,1, σσ. 48-65.

Katsarou, E. (2009). A multiliteracy intervention in a contemporary "mono-literacy” school in Greece, International Journal of Learning, 16, 5, σσ. 54-65.

Koutsogiannis, D. (2004) Critical Techno-literacy and "Weak” Languages. In I. Snyder & C. Beavis (Eds.), Doing Literacy Online: Teaching, Learning and Playing in an Electronic World (pp. 163-184). Cresskill, New Jersey: Hampton Press.

Kress, G. & van Leeuven, T. (1996). Reading Images: The Grammar of Visual Design, London: Routledge.

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

Kress, G. (2004). Reading images: Multimodality, Representation and New Media. Information Design Journal, 12, 2, 110-119.

Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J. & Tsatsarelis, C. (2001). Multimodal Teaching and Learning: The Rhetorics of the Science Classroom. London: Continuum.

Kωστούλη, Τ. (1997). Kοινωνικό περιβάλλον, κειμενικές δεξιότητες και σχολική επίδοση. Γλώσσα 41:43-57.

Kωστούλη, Τ. (2008). Κειμενοκεντρική προσέγγιση και γλωσσικό μάθημα. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός, στην ηλεκτρον. διεύθυνση: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e5/index.html

Lankshear, C. (1994). Critical Literacy. Belconnen, Australia: Australian Curriculum Studies Association.

Lankshear, C. (1997). Language and the New Capitalism. The International Journal of Inclusive Education, 1, 4, 309-321.

Lo Bianco, J. (2000). Multiliteracies and Multilingualism. In B.Cope & M. Kalantzis (Eds.), Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures (pp. 92-105). London & New York: Routledge.

Luke, A. & Freebody, P. (1996). Critical Literacy and the Question of Normativity: An Introduction. In S. Muspratt, A. Luke, P. Freebody (Eds.), Constructing Critical Literacies: Teaching and Learning Textual Practice (pp. 1-13). Creskill, NJ: Hampton Press.

Maybin, J. (2000). The New Literacy Studies: Context, Intertextuality and Discourse. In D. Barton, M. Hamilton & R. Ivanic (Eds.), Situated Literacies. Reading and Writing in Context (pp. 197-209). London & New York: Routledge.

McCarthy, M. (1991) Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Muspratt, S., Luke, A., Freebody, P. (1997). Constructing Critical Literacies: Teaching and Learning Textual Practice. Creskill, NJ: HamptonPress.

Mατσαγγούρας, H.(2007). Σχολικός εγγραμματισμός. Αθήνα: Γρηγόρη

Pappas, Ch. & Zecker, L. B. (2006). Αναδομώντας τα κειμενικά είδη του σχολικού Γραμματισμού, μτφρ. Γιώτα Κουρμένταλα (επιμ. Τ. Κωστούλη). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

Street, B. (1995). Social Literacies: Critical Approaches to Literacy in Development, Ethnography and Education.London: Longman.

Street, B. (Ed.) (1993). Cross-Cultural Approaches to Literacy. Cambridge: Cambridge University Press.

Swales, J. (1990)Genre analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press.

The New London Group (1996). A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. Harvard Educational Review, 66, 1, 60-92.

The New London Group (1996). A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures. Harvard Educational Review, 66, 1, 60-92.

Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα, Β. (2011). Ταυτότητες, Αφηγήσεις και Γλωσσική Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.

Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική Διδασκαλία και Σύσταση των κειμένων. Αθήνα: Πατάκης.

Γεωργακοπούλου, Α., Γούτσος, Δ. (1999). Κείμενο και Επικοινωνία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γούτσος, Δ.,Κουτσουλέλου Σ., Μπακάκου-Ορφανού Αι. & Παναρέτου Ε. (επιμ.) (2006). Ο κόσμος των κειμένων. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.

Εgan-Robertson, Α., Bloome, D. (επιμ.), (2003).Γλώσσα και πολιτισμός, μετάφρ. Μ. Καραλή, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Ιορδανίδου, Α., Φτερνιάτη, Α. (επιμ.), (2000). Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα στο Δημοτικό σχολείο, Αθήνα: Πατάκης.

Καλαντζή, Μ. (1997). Πολυγραμματισμοί: επανεξετάζοντας τι σημαίνει γραμματισμός. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Κέντρο καινοτομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πιλοτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Κατσαρού, Ε. (2011). Πολυγραμματισμοί και πολυτροπικότητα: δύο θεωρίες παραγωγής νοήματος. Οι επιστημολογικές καταβολές τους και οι συνεπαγωγές τους για τη διδασκαλία. Στο Μ. Πουρκός και Ε. Κατσαρού (επιμ.) Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες.

Κέκια, Α. Παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη: Μία εναλλακτική πρόταση για τη γλωσσική αγωγή στη σχολική εκπαίδευση. www.pee.gr/pr_syn/s_nay/c/3/mer_g_th_en_3/kekia.htm, τελευταία προσπέλαση στις 20/11/2008.

Κουτσογιάννης, Δ. (2009). Κειμενικά είδη, σώματα κειμένων και γλωσσική εκπαίδευση: από το μερικόστο ολικό. Επιστημονική επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας, 11, σσ. 149-183.

Κουτσογιάννης, Δ. (2010α). Γλωσσολογικό πλαίσιο ανάγνωσης του μαθησιακού υλικού: το παράδειγμα των διδακτικών εγχειριδίων της γλώσσας του Γυμνασίου. Στο Κ. Ντίνας, Α. Χατζηπαναγιωτίδου, Α. Βακάλη, Τ. Κωτόπουλος & Α. Στάμου (επιμ.). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ως πρώτης/ μητρικής, δεύτερης /ξένης). Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika

Κουτσογιάννης, Δ. (2010β). Προς μια γραμματική του παιδαγωγικού λόγου. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 30ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ (σελ.343-357). Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.

Κωστούλη, Τ. (2000),Κειμενοκεντρική προσέγγιση και κοινωνική / κριτική εγγραμματοσύνη:Η συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας,VirtualSchool- ΤheSciencesofeducationonline,τόμος 2, τεύχος 1.

Μήτσης, Ν. (1996). Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος: Από τη θεωρία στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα: Gutenberg.

Μητσικοπούλου, Β. (χ.χ.). Γραμματισμός. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e1/e_1_thema.htm

Πολίτης, Π. (2001). Γένη και είδη λόγου. Στο Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Λόγος και κείμενο. Δράση Ι του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΥΠΕΠΘ), www.komvos.edu.gr. Θεσσαλονίκη,τελευταία προσπέλαση στις 20/11/08.

Πουρκός, Μ. & Κατσαρού, Ε. (επιμ.) (2011). Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες.

Σιδηροπούλου, Χ. (2007). Διδασκαλία και Μάθηση του Γραπτού Λόγου σε
Πολύγλωσσες Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου: Μια Σημειωτική Πολυτροπική Προσέγγιση. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Η Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη/ Ξένη: Έρευνα, Διδασκαλία και η Εκμάθησή της (σσ. 663-677). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Στάμου Φ., Τρανός Τ., Χατζησαββίδης Σ. (2004).Η «Ανάγνωση» και η «Παραγωγή» Πολυτροπικότητας σε Μαθησιακό Περιβάλλον: ΠρώτεςΔιαπιστώσειςαπόμιαΔιδακτικήΕφαρμογή.Πρακτικά της 24ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. (σσ. 666-672). Θεσσαλονίκη.

Τοκατλίδου, Β. (1986). Εισαγωγή στη Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών, Αθήνα: Οδυσσέας.

Φτερνιάτη, Ά. και Μαρκοπούλου, Μ. (2010) Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών στο γλωσσικό μάθημα του δημοτικού σχολείου. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη και Ά. Φτερνιάτη (επιμ.). Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Γραμματισμού. Γραφή και Γραφές στον 21ο αιώνα: Η πρόκληση για την εκπαίδευση. Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού, ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών (Πάτρα 13-14/11/2009).

Χαραλαμπόπουλος, Α. (επιμ.) (2006). Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση, Αθήνα:Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Χαραλαμπόπουλος, Α., Κωστούλη, Τ. (Επιστημ. υπεύθυνοι) (2000). Γλωσσικές δραστηριότητες για το δημοτικό σχολείο-Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας, Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Χαραλαμπόπουλος, Α., Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: Θεωρία και Πρακτική εφαρμογή, Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

Χατζησαββίδης, Σ. (2005). Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας. Στο Κ. Μπαλάσκας & Κ. Αγγελάκος (επιστ. επιμ.). Γλώσσα και λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σς. 35-52). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Χατζησαββίδης, Σ. (2005). Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας. Στο Κ. Μπαλάσκας & Κ. Αγγελάκος (επιστ. επιμ.). Γλώσσα και λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σς. 35-52). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Χατζησαββίδης, Σ. & Γαζάνη, Ε. (2005) Πολυτροπικός και μονοτροπικός/εικονικός λόγος: από την πρόσληψη στην κατασκευή του παιδικού υποκειμένου. Στο Oυρ. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου (επιμ.). Εικόνα και παιδί (σσ. 25-36). Θεσσαλονίκη: cannot not design publications.

Χατζησαββίδης, Σ. (2010). Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιακοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό, στο Ντίνας κ.ά. (επιμ.)Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης γλώσσας. Πρακτικά Συνεδρίου, Νυμφαίο 4-6 Σεπτεμβρίου 2009. Διαθέσιμο στην ηλεκτρον. διεύθυνση: http://users.auth.gr/~sofronis/dimos/docs/ergasia131.pdf

Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην Πολυτροπικότητα. Γλωσσικός Υπολογιστής, τομ. 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.komvos.edu.gr.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015, 2:30 PM