Σύγχρονες γλωσσο-διδακτικές προσεγγίσεις που θα εξεταστούν:

 1. Επικοινωνιακή προσέγγιση
 2. Κειμενοκεντρική προσέγγιση
 3. Νέες Σπουδές Γραμματισμού (NewLiteracyStudies)
 4. Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός
 5. Πολυτροπικότητα και πολυγραμματισμοί

Επίσης θα διδαχτούν: βασικές αρχές παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμού της διδασκαλίας.

 

Επτά θέματα εργασιών:

 1. Διδάσκοντας Γλώσσα με βάση την κειμενοκεντρική προσέγγιση (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμός της διδασκαλίας).
 2. Διδάσκοντας Γλώσσα με στόχο την καλλιέργεια του Λειτουργικού Γραμματισμού των μαθητών (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμός της διδασκαλίας).
 3. Διδάσκοντας Γλώσσα με στόχο την καλλιέργεια του Κριτικού Γραμματισμού των μαθητών (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμός της διδασκαλίας).
 4. Διδάσκοντας Γλώσσα με στόχο την καλλιέργεια των Πολυγραμματισμών των μαθητών (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμός της διδασκαλίας).
 5. Διδάσκω Γλώσσα συνδυάζοντας στοιχεία διαφόρων προσεγγίσεων επισημαίνοντάς τα ταυτόχρονα (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και σχεδιασμός της διδασκαλίας).
 6. Αναγνώριση των υπό μελέτη γλωσσοδιδακτικών θεωριών σε Αναλυτικά Προγράμματα Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου.
 7. Ανίχνευση των υπό μελέτη γλωσσοδιδακτικών θεωριών σε σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου ή εκπαιδευτικά λογισμικά για τη διδασκαλία της Γλώσσας.

 

Δομή εργασίας:

       α. Εισαγωγή (ποιο είναι το θέμα της εργασίας μου και γιατί έχει αξία, ποιος είναι ο σκοπός της, πώς εργάστηκα, ποια είναι η δομή της).

β. Παρουσίαση της γλωσσο-διδακτικής προσέγγισης ή του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου (βιβλιογραφική ανασκόπηση)

γ. Εφαρμογή της προσέγγιση κατά την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (με αιτιολόγηση όλων των επιλογών)

δ. Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας (με αιτιολόγηση των διδακτικών επιλογών)

ε. Βιβλιογραφία (Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο παραπέμπουμε και διαμορφώνουμε το βιβλιογραφικό κατάλογο στο τέλος της εργασίας)

 

Στα θέματα 6 και 7 τα μέρη της εργασίας γ και δ αντικαθίστανται από αναγνώριση / ανίχνευση των υπό μελέτη προσεγγίσεων σε εκπαιδευτικά υλικά με ταυτόχρονη τεκμηρίωση κάθε αναγνώρισης που επιχειρείται.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015, 2:40 PM