α. Ελληνική Βιβλιογραφία

Αγαλιώτης, Ι. (2000) Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Αιτιολογία, Αξιολόγηση, Αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Αγαλιώτης, Ι., (2006) Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: Οικοπροσαρμοστική προσέγγιση. Τόμος 1ος: Οικοπροσαρμοστική αξιολόγηση - Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών (ΑΣΜΑ), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Αναγνωστόπουλος Δ.Κ. & Σίνη, Α.Θ. (2005) Διαταραχές Σχολικής Μάθησης και Ψυχοπαθολογία. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα

Αναστασίου,Δ.(1998). Δυσλεξία. Θεωρία και Έρευνα. Όψεις Πρακτικής. Αθήνα: Ατραπός

Αθανασιάδη, Ε. (2001). Η Δυσλεξία και πως αντιμετωπίζεται: Διαφορετικός τρόπος μάθησης διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Βλασσοπούλου, Μ., Γιαννετοπούλου, Α., Διαμαντή, Μ., Κιρπότιν, Λ., Λεβαντή, Ε., Λευθέρη, Κ. Σακελλαρίου, Γ., (2007). Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός λόγος. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη. 

Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α. & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμ.) (2010). Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Γενά Α. (2004α). Παιδιά με ήπιες διαταραχές μάθησης και συμπεριφοράς. Προϋποθέσεις και διδακτική μεθοδολογία για την εκπαίδευσή τους στην γενική τάξη. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι & Μ. Ζαφειροπούλου (Επιμ.), Προσαρμογή στο σχολείο: Πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών (σ. 194-211). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γενά, Α. (2004β). Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ήπιες μαθησιακές και συναισθηματικές διαταραχές: Θεωρητικές και ιστορικές καταβολές, στάσεις και αξιολόγηση. Στο Μ. Ζαφειροπούλου & Γ. Κλεφτάρας (Επιμ.), Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού (σ. 107-147). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ζαφειροπούλου, Μ. (2002). Προβληματική συμπεριφορά Παιδιών και Εφήβων: Ερμηνευτικές και Παρεμβατικές Προσεγγίσεις και ο Ρόλος των Γονέων, Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία- Τόμος Α΄: Αποκλίνουσες Διαστάσεις στο Χώρο της Οικογένειας, Αθήνα, Ατραπός, 186-207.

Κάκουρος, Ε. (επιμ.) (2001). Το υπερκινητικό παιδί. Οι δυσκολίες του στη μάθηση και στη συμπεριφορά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2002). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων: Αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Τυποθήτω

Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2012). Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις & θεραπευτική αντιμετώπιση. Αθήνα: Gutenberg.

Καλαντζή-Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2004). Προσαρμογή στο σχολείο: Πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Kουρκούτας, Η. (2001). Προβληματικές συμπεριφορές στα παιδιά. Το νόημα του συμπτώματος και ο ρόλος του δασκάλου. Επιστήμες της Αγωγής, 1, 40-57.

Κουρκούτας, Η. & Chartier, J.P. (Επιμ.) (2008). Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές: Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Τόπος.

Κωτούλας, Β. & Μπενάκα, Σ. (2001). Διδασκαλία παιδιού με αναγνωστικές δυσκολίες με τη μέθοδο Reading Recovery: Μελέτη περίπτωσης. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη (Επιμ.) Ανάδυση του Γραμματισμού: Έρευνα και πρακτική. Αθήνα: Καστανιώτης

Λιβανίου, Ε. (2004). Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στην κανονική τάξη. Αθήνα: Κέδρος

Μουζάκη, Α. (2006). Αναδυόμενος γραμματισμός και γλωσσική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, Α. Φτερνιάτη & Κ. Θηβαίος (Επιμ.) «Έρευνα και πρακτική του γραμματισμού στην Ελληνική κοινωνία» σελ. 23-40. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μουζάκη, Α. & Πρωτόπαπας, Αθ. (2010). Ορθογραφία: Μάθηση και Διαταραχές. Αθήνα: Gutenberg.

Μουζάκη, Α., Σπαντιδάκης, Ι., Βάμβουκας, Μ., Λίβα, Ε., & Ράλλη, Μ. (2007). Ανάπτυξη γνωστικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Πρακτικά Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών «Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος στο Πλαίσιο της Σχολικής Μάθησης». Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007.

Μουζάκη, Α., Σπαντιδάκης, Ι. & Βάμβουκας, Μ. (2007). Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής: «Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης», σελ. 224-237. Αθήνα: Γρηγόρης.

Νικολαραΐζη, Μ. & Παντελιάδου, Σ.(2001). Η διδασκαλία της γραφής σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Γλώσσα, 53, 59-70.

Νικολόπουλος, Δ. (2001). Η εκδήλωση της Δυσλεξίας στο Ελληνικό ορθογραφικό σύστημα. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαΐου.

Νικολόπουλος, Δ. (Επιμ.) (2008). Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές. Αθήνα: Τόπος.

Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (Επιμ.) (2007). Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα. Διαθέσιμο στο  http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_c.pdf

Παντελιάδου, Σ. & Πατσιοδήμου, Α. (Επιμ.) (2007). Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα. Διαθέσιμο στο http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_b.pdf

Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (Επιμ.) (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές Έννοιες & Χαρακτηριστικά. Θεσ/νικη: Γράφημα. Διαθέσιμο στο  http://www.sed.uth.gr/ldepeaek/data/iliko/teyxos_a.pdf

Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Νέα διευρυμένη έκδοση. Αθήνα: Πεδίο

Παντελιάδου, Σ. (2001). Φωνολογική επίγνωση: Περιεχόμενο και σχέση με την ανάγνωση και τη γραφή στην ελληνική γλώσσα. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη (Επιμ.) Ανάδυση του Γραμματισμού: Έρευνα και πρακτική. Αθήνα: Καστανιώτης.

Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (2011). Ειδική Αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη. Πεδίο.

Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο.

Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ. & Μπίμπου, Α. (2006). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Πόρποδας, Κ.Δ. (2002). Η ανάγνωση. Πάτρα.

Πόρποδας, Κ. (Επιμ.) (2003). Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά). Πάτρα. Διαθέσιμο στο http://www.eyliko.gr/htmls/amea/prakseis_epeaek/diagnostikh_aksiologish_math_dyskolion.pdf

Πόταγας, Κ., Ευδοκιμήδης, Ι. & Ομάδα Νευροψυχολογίας (Επιμ.) (2008). Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις.

Σίμος, Π., Μουζάκη, Α. & Παπανικολάου, Α. (2004). Η λειτουργία της ανάγνωσης και οι διαταραχές της: Η συμβολή μεθόδων λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου. Hellenic Journal of Psychology, 1, (1), 56-78.

Σπαντιδάκης, Ι. (2004). Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας: διάγνωση, αξιολόγηση, αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Τάνταρος, Σ. (2011). Δυσκολίες Μάθησης: Αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και κλινικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο.

Τάφα, Ε. (200 ) Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Χατζηχρήστου, Χ.Γ. (2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.

Wolf, M. (2009). O Προυστ και το καλαμάρι: Πώς ο εγκέφαλος έμαθε να διαβάζει. Αθήνα: Πατάκης. 


β. Αγγλική Βιβλιογραφία

Cain, K. (2010). Reading development and difficulties. British Psychological Society: BPS Blackwell. 

Haager, D., Klingner, J. & Vaughn, S. (2007). Evidence-based reading practices for Response to Intervention. Baltimore, MD: Paul Brookes Publishing. 

Snowling, M. & Stackhouse, J. (Eds). (2006). Dyslexia, Speech and Language: A Practitioner's Handbook. Oxford: Wiley- Blackwell. 

Bishop, D. & Snowling, M. (2004). Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different? Psychological Bulletin, 130, 858-886. 

Denton, C. A., & Vaughn, S. (2010). Preventing and remediating reading difficulties: Perspectives from research. In T. A. Glover & S. Vaughn (Eds.), The promise of response to intervention: Evaluating current science and practice (pp. 78-112). New York, NY: Guilford Press. 

Hindson, B., Byrne, B., Fielding-Barnsley, R., Newman, C., Hine, D.W. & Shankweiler, D. (2005). Assessment and early instruction of preschool children at risk for reading disability. Journal of Educational Psychology, 97, 687-704. 

Ziegler, J., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131, 3-29. 

Simeonsson, R.J., & Rosenthal, S.L. (Eds.) Psychological and developmental assessment: Children with disabilities and chronic conditions. The Guilford Press, 2001.

C. Addison Stone , Elaine R. Silliman, Barbara J. Ehren, Kenn Apel (Eds), Handbook of Language and Literacy: Development and Disorders, The Guilford Press, 2004

Samuel L. Odom, Robert H. Horner, Martha E. Snell, Jan Blacher (Eds), Handbook of Developmental Disabilities, The Guilford Press, 2007

Barkley, R.A. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (2nd ed.). New York: Guilford.

Rachel Brown-Chidsey and Mark W. Steege. (2005) Response to Intervention Principles and Strategies for Effective Practice. New York: Guilford Publications, Inc

Catts, Hugh W.; Kamhi, Alan (2005) Τhe connections between language and reading disabilities. NJ, : Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

Jack M. Fletcher, G. Reid Lyon, Lynn S. Fuchs, and Marcia A. Barnes (2006). Learning Disabilities: From Identification to Intervention. The Guilford Press

Foorman, B.R., Francis, D.J, Shaywitz, S.E., Shaywitz, B.A., & Fletcher, J.M. (1997). The case for early reading interventions. In B. Blachman (Ed.), Foundations of reading acquisition and dyslexia: Implications for early intervention (pp. 243-264). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Steve Graham, Karen Harris (2005). Writing Better Effective Strategies for Teaching Students with Learning Difficulties. Brookes Publishing.

MacCardle, P., Scarborough, H.S., & Catts, H.W. (2001). Predicting, explaining and preventing children's reading difficulties. Learning Disabilities Research & Practice, 16(4), 230-239.Mather, N. & Goldstein, S. (2001). Learning disabilities and challenging behaviors: A guide to intervention and classroom management. Baltimore, MD: Brookes Publishing

ΜcCauley, R.J.(2001). Assessment of Language Disorders in Children. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum

McKenna, M.C.& Stahl, S.A. (2003). Assessment for reading instruction. New York, NY: The Guilford Press.

Mouzaki, A., Foorman, B., & Santi. K. (2005). Preventing reading problems: The application of an assessment-driven, classroom-based intervention in Texas schools. In G. D. Sideridis & T. A. Citrο (Eds.), Research to practice: Effective interventions in learning disabilities (pp. 22-52). Boston, MA: Learning Disabilities Worldwide.

Mouzaki, A. & Sideridis, G. (2007). Poor readers' profiles among Greek students of elementary school. Hellenic Journal of Psychology, 4, 205-232.

Jack A. Naglieri, Eric, Pickering (2003). Helping Children Learn: Intervention Handouts for Use in School and at Home. Brookes Publishing.

Robert Reid and Torri Ortiz Lienemann (2006). Strategy Instruction for Students with Learning Disabilities. New York: Guilford Publications, Inc

Sarkari, S. (2004). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Clinical presentation and subtypes. Hellenic Journal of Psychology, 1, (1), 97-118.

Schatschneider, C. & Torgesen, J.K. (2004). Using our current understanding of dyslexia to support early identification and intervention. Journal of Child Neurology, 19(10), 759-765.

Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia. New York, NY: Alfred Knopf

Sideridis, G.D. & Citro, T.A. (2005). Research to practice: Effective Interventions in Learning Disabilities. Learning Disabilities Worldwide

Sideridis, G., Mouzaki, A., Simos, P. & Protopapas, A. (2006). Classification of Students with Reading Comprehension Difficulties: The Roles of Motivation, Affect, and Psychopathology. Learning Disabilities Quarterly, 29(3), 159-80.

Snow, C.E., Burns, M.S. & Griffin, P. (1998). Preventing Reading Difficulties in Young Children. Washington, D.C: National Academy Press.

Handbook of Learning Disabilities (2005) Edited by H. Lee Swanson, Karen R. Harris, and Steve Graham New York: Guilford Publications, Inc

Torgesen, J.K.(2000). Individual differences in response to early interventions in reading: The lingering problem of treatment resisters. Learning Disabilities Research and Practice, 15(1), 55-64.

Torgesen, J., Wagner, R., & Rashotte, C. (1997). Prevention and remediation of severe reading disabilities: Keeping the end in mind. Scientific Studies of Reading, 1(3), 217-234.

Vellutino, F., Fletcher, J.M., Snowling, M., & Scanlon, D.M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45,1, 2-40.

Paul H. Wender (2002). ADHD: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adults. Oxford University Press.

David L. Wodrich and Ara J. Schmitt. (2006). Patterns of Learning Disorders Working Systematically from Assessment to Intervention. New York: Guilford Publications, Inc

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015, 4:13 PM