Το μάθημα καλύπτει τα πεδία της γνωστικής ψυχολογίας που αφορούν τη Μνήμη, την Κατηγοριοποίηση και τις Αναπαραστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των θεωρητικών μοντέλων και υποθέσεων για τη λειτουργία της μνήμης, της κατηγοριοποίησης και των αναπαραστάσεων με κλασσικά και σύγχρονα πειραματικά δεδομένα.