Περιγραφή θέματος

 • 1. Εισαγωγικά στη μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας

  Περιγραφή του μαθήματος. Εισαγωγικά στην πολιτική επικοινωνία. Ορισμοί, εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και θεωρητικές οριοθετήσεις. Σύγχρονες ερευνητικές προκλήσεις και πεδία προβληματισμού. 
 • 2. Η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας: Η εξέλιξη της έρευνας και θεωρητικοί προβληματισμοί

  Η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας: Κοινωνικοπολιτισμικές διαστάσεις και πολιτικές αναφορές. Η επιστημονική έρευνα για την πολιτική επικοινωνία σε ιστορική προοπτική. Κριτικές αναθεωρήσεις και αλλαγές επιστημονικών προσεγγίσεων. Σύγχρονες εξελίξεις στη μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας. Θεωρητικές σχηματοποιήσεις και αναλυτικές οπτικές.
 • 3. ΜΜΕ και Επικοινωνία

  Είδη επικοινωνιακής αλληλόδρασης: Διαστάσεις και επιπτώσεις. Συμβολικοί πόροι και πολιτισμικές αναφορές. Λειτουργίες των ΜΜΕ και επικοινωνιακές (δια)μεσολαβήσεις. Γεγονότα «ειδησεογραφικά», «επικοινωνιακά» και «ψευδο-γεγονότα». Ο ρόλος των ΜΜΕ στην κατασκευή της πραγματικότητας: Ερμηνείες και αποτιμήσεις. 

 • 4. Η εξέλιξη των ΜΜΕ: Ραδιοτηλεοπτικά συστήματα και πολιτική

  Σύγχρονα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα: ταξινομήσεις και τυπολογίες. Απορρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος και κρατική παρέμβαση: Εξελίξεις και δυναμικές στο σύγχρονο περιβάλλον. Συγκέντρωση ιδιοκτησίας και διεθνοποίηση. 

 • 5. Η μελέτη των επιδράσεων της επικοινωνίας και των ΜΜΕ: Διαστάσεις και εξελίξεις έρευνας

  Η επίδραση των ΜΜΕ. Θεωρητικές διενέξεις και ανοιχτά ζητήματα. Επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις. Η υπόθεση της «τηλεοπτικής δυσφορίας» (video malaise) και οι επικριτές της. Κατευθύνσεις έρευνας και ερευνητικές προκλήσεις σε συνθήκες θεωρητικού πλουραλισμού. 

 • 6. Η μελέτη των επιδράσεων: Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη της ιδεολογικής και πολιτικής λειτουργίας των ΜΜΕ

  Η πολιτική και ιδεολογική λειτουργία των ΜΜΕ. «Ημερήσια θεματολογία» (agenda setting), «ερμηνευτική πλαισίωση» (framing) και «ιεράρχηση των κριτηρίων πολιτική επιλογής» (priming). Όρια και δυνατότητες στη μελέτη των επιδράσεων. 

 • 7. Η «μεσοποίηση» της πολιτικής: Διαστάσεις και συνεπαγωγές

  ΜΜΕ και πολιτική. Η λογική των Μέσων και ο «αποικισμός» (;) της πολιτικής. «Μεσοποίηση» και «αισθητικοποίηση» της πολιτικής. Μετασχηματισμοί του πολιτικού λόγου και πράττειν. Προσωποποίηση της πολιτικής διαδικασίας, ενημέρωση και πολιτικός διάλογος. 

 • 8. Η προεκλογική εκστρατεία: Εξελίξεις και χαρακτηριστικά

  Η προεκλογική εκστρατεία: Περιοδολόγηση και τυπολογικές ταξινομήσεις. J.G. Blumler & D. Kavanagh και Pippa Norris. Σύγχρονες μορφές πολιτικής επικοινωνίας και «επαγγελματοποίηση» (professionalization). Ο «εξαμερικανισμός»(;) της πολιτικής επικοινωνίας. Τρέχουσες εξελίξεις και δυναμικές σε συγκριτική προοπτική. 

 • 9. Το ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό σύστημα: Βασικά χαρακτηριστικά και εξελίξεις

  Εγχώριο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα και πολιτική. Ιστορικές εξελίξεις και διεργασίες. Ο ρόλος του Τύπου. Απορρύθμιση και ιδιωτική τηλεόραση: Εξελίξεις και επιδράσεις στον πολιτικό και κομματικό ανταγωνισμό. Πολιτικό προσωπικό και τηλεόραση. Ανοικτά ερωτήματα έρευνας και θεωρητικοί προβληματισμοί.

 • 10. Η πολιτική επικοινωνία στην Ελλάδα: Στοιχεία ενδεικτικής περιοδολόγησης

  Κομματικό σύστημα και πολιτική επικοινωνία στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Προεκλογική εκστρατεία, κομματικός ανταγωνισμός και πολιτική συμμετοχή. Περιοδολόγηση της προεκλογικής εκστρατείας: Ερευνητικά και ερμηνευτικά ζητήματα. Η διαδικτυακή πρόκληση. Νέα μέσα, δημοκρατία και νέες μορφές πολιτικής συμμετοχής: Εξελίξεις και προοπτικές.