Περιγραφή θέματος

 • Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Τι Είναι ο Οικονομικός Κύκλος;

  -         Γνωρίσματα των Οικονομικών Κύκλων

  -         Ανάλυση των Οικονομικών Κύκλων

  Λέξεις-Κλειδιά

  οικονομικός κύκλος, κάμψη, κρίση, ύφεση, επέκταση, άνθηση, πυθμένας, κορυφή, σημεία καμπής, γνωρίσματα των οικονομικών κύκλων, προκυκλική μεταβλητή, αντικυκλική μεταβλητή, ακυκλική μεταβλητή, συμπορευόμενη μεταβλητή, προπορευόμενη μεταβλητή, υστερόχρονη μεταβλητή, υπόδειγμα συναθροιστικής ζήτησης-συναθροιστικής προσφοράς, καμπύλη συναθροιστικής ζήτησης, βραχυχρόνια καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς, μακροχρόνια καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 8 του βιβλίου Abel, A. B., Bernanke, B. S., Croushore, D. (2010), “Μακροοικονομική", Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

   

 • Ενότητα 2: Συναθροιστική Ζήτηση - Κατασκευάζοντας το Υπόδειγμα IS-LM

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Η Αγορά Προϊόντων και η Καμπύλη IS

  -         Η Αγορά Χρήματος και η Καμπύλη LM

  -         Η Βραχυχρόνια Ισορροπία

  Λέξεις-Κλειδιά

  αγορά αγαθών και υπηρεσιών, πραγματική δαπάνη, προγραμματισμένη δαπάνη, κεϋνσιανός σταυρός, πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών, πολλαπλασιαστής φόρων, καμπύλη IS, αγορά χρήματος, θεωρία της προτίμησης ρευστότητας, καμπύλη LM, βραχυχρόνια ισορροπία

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 10 του βιβλίου Mankiw, G. N. (2002), “Μακροοικονομική Θεωρία”, Τέταρτη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

 • Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση - Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Ισορροπία στο Υπόδειγμα IS-LM

  -         Ερμηνεία των Διακυμάνσεων με Βάση το Υπόδειγμα IS-LM

  -         Το Υπόδειγμα IS-LM ως Θεωρία της Συναθροιστικής Ζήτησης

  -         Η Μεγάλη Κρίση της Δεκαετίας του ’30

  Λέξεις-Κλειδιά

  βραχυχρόνια ισορροπία, δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, εξωγενείς διαταραχές, καμπύλη συναθροιστικής ζήτησης, μεγάλη κρίση της δεκαετίας του ’30, υπόθεση δαπάνης, υπόθεση χρήματος, αντιπληθωρισμός, σταθεροποιητικές επιπτώσεις αντιπληθωρισμού, αποτέλεσμα Pigou, αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις αντιπληθωρισμού, θεωρία αντιπληθωρισμού του χρέους

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 11 του βιβλίου Mankiw, G. N. (2002), “Μακροοικονομική Θεωρία”, Τέταρτη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

 • Ενότητα 4: Συναθροιστική Προσφορά

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Τα 3 Υποδείγματα της Συναθροιστικής Προσφοράς

  -         Ισορροπία στο Υπόδειγμα AD-AS

  -         Πληθωρισμός, Ανεργία και η Καμπύλη Phillips

  Λέξεις-Κλειδιά

  βραχυχρόνια καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς, υπόδειγμα ακαμψίας των μισθών, υπόδειγμα ατελούς πληροφόρησης, υπόδειγμα ακαμψίας των τιμών, ισορροπία στο υπόδειγμα AD-AS, καμπύλη Phillips, προσαρμοστικές προσδοκίες, ορθολογικές προσδοκίες, πληθωρισμός ζήτησης, πληθωρισμός κόστους, δείκτης θυσίας, υπόθεση φυσικού ποσοστού ανεργίας, υστέρηση

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 13 του βιβλίου Mankiw, G. N. (2002), “Μακροοικονομική Θεωρία”, Τέταρτη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

 • Ενότητα 5: Σταθεροποιητική Πολιτική

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Ενεργός ή Παθητική Οικονομική Πολιτική;

  -         Κανόνες ή Διακριτική Ευχέρεια Υπευθύνων;

  Λέξεις-Κλειδιά

  ενεργός οικονομική πολιτική, παθητική οικονομική πολιτική, εσωτερική χρονική υστέρηση, εξωτερική χρονική υστέρηση, αυτόματοι σταθεροποιητές, προπορευόμενοι δείκτες, μακροοικονομετρικά υποδείγματα, κριτική Lucas, κανόνας, διακριτική ευχέρεια υπευθύνων, πρόβλημα χρονικής ασυνέπειας, πολιτικός οικονομικός κύκλος

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 14 του βιβλίου Mankiw, G. N. (2002), “Μακροοικονομική Θεωρία”, Τέταρτη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

 • Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -  Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος: Ορισμοί

  -  Τρόποι Αποπληρωμής του Δημοσίου Χρέους

  -  Προβλήματα Μέτρησης του Ελλείμματος

  -  Απόψεις για  το Δημόσιο Χρέος

  -  Άλλες Όψεις του Δημόσιου Χρέους

  Λέξεις-Κλειδιά

  έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού, δημόσιο χρέος, δικαίωμα νομισματοκοπής, αθέτηση χρέους, «κούρεμα» χρέους, προϋπολογισμός ενεργητικού-παθητικού του δημοσίου, κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα, παραδοσιακή άποψη, ρικαρντιανή άποψη, ρικαρντιανή ισοδυναμία

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 15 του βιβλίου Mankiw, G. N. (2002), “Μακροοικονομική Θεωρία”, Τέταρτη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

 • Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Οι Διεθνείς Ροές Κεφαλαίου και Αγαθών

  -         Αποταμίευση και Επένδυση σε μια Μικρή-Ανοικτή Οικονομία

  -         Πώς Επηρεάζεται το Εμπορικό Ισοζύγιο;

  -         Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

  -         Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Πραγματικής Ισοτιμίας

  -         Πώς η Οικονομική Πολιτική Επηρεάζει την Πραγματική Ισοτιμία;

  -         Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ονομαστικής Ισοτιμίας

  -         Ισοτιμία της Αγοραστικής Δύναμης

  Λέξεις-Κλειδιά

  ανοικτή οικονομία, εξαγωγές, εισαγωγές, καθαρές εξαγωγές, εμπορικό ισοζύγιο, καθαρή ξένη επένδυση, εμπορικό πλεόνασμα, εμπορικό έλλειμμα, καθαρός δανειστής, καθαρός δανειζόμενος, μικρή-ανοικτή οικονομία, τέλεια κινητικότητα κεφαλαίου, διεθνές επιτόκιο, ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 8 του βιβλίου Mankiw, G. N. (2002), “Μακροοικονομική Θεωρία”, Τέταρτη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

 • Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία

  Περιεχόμενα Ενότητας

  -         Το Υπόδειγμα Mundell-Fleming

  -         Κυμαινόμενες και Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

  -         Θα Πρέπει οι Ισοτιμίες να είναι Σταθερές ή Κυμαινόμενες;

  -         Διαφορές Επιτοκίων

  -         Το Υπόδειγμα Mundell-Fleming με Μεταβαλλόμενο Επίπεδο Τιμών

  Λέξεις-Κλειδιά

  υπόδειγμα Mundell-Fleming, κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, πολιτική εξωτερικού εμπορίου, υποτίμηση, ανατίμηση, διαφορές επιτοκίων, ασφάλιστρο κινδύνου, υπόδειγμα Mundell-Fleming με μεταβαλλόμενο επίπεδο τιμών

  Βιβλιογραφία: Κεφάλαιο 12 του βιβλίου Mankiw, G. N. (2002), “Μακροοικονομική Θεωρία”, Τέταρτη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.