Περιγραφή εβδομάδας

 • 0. Εισαγωγική Ενότητα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Δημιουργία ομάδων μέσα από τις θετικές εμπειρίες από τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και την αγάπη για το περιβάλλον.

  Λεξεις κλειδια: Δημιουργία ομάδας, φύση, περιβάλλον

 • 1. Βασικά θέματα διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες και δεξιότητες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Πραγματοποιείται μια κριτική θεώρηση των σύγχρονων θεωριών μάθησης στο πλαίσιο της διδακτική των Φυσικών Επιστημών και μελετάται η προοπτική των βασικών αρχών της φύσης των Φυσικών Επιστημών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

  Λεξεις κλειδια: Θεωρίες μάθησης, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Φυσικές Επιστήμες

 • 2. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η διδακτική των Φυσικών Επιστημών ως διεπιστημονικό πεδίο στην προσχολική ηλικία και στην πρώτη σχολική ηλικία. Επίσης, αναζητούνται οι κοινοί τόποι της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και η διασύνδεση της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με τη μουσειοπαιδαγωγική.

  Λεξεις κλειδια: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Μουσειοπαιδαγωγική

 • 3. Σύγχρονες μορφές οργάνωσης - αξιολόγησης δραστηριοτήτων και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα σχέδια εργασίας και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για θέματα της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία. Επίσης, μελετώνται θέματα αξιολόγησης για τις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία.

  Λεξεις κλειδια: Σχέδια εργασίας, Αξιολόγηση και Φυσικές Επιστήμες