Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. Εισαγωγή στη θεωρία της αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: (θεωρία Bronfenbrenner, Vygotsky, Pianta, k.a. ) (oικολογικός ορισμός μετάβασης, δομικά στοιχεία/μοχλοί αναπτυξιακά έγκυρης μετάβασης, όρια μετάβασης (ομοιόσταση σε επίπεδο ατομικό-οργανικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, οικοσυστημικοί όροι μετάβασης ως εργαλεία ανάλυσης, ερμηνείας, σχεδιασμού και αξιολόγησης παιδαγωγικών καταστάσεων)

  Λεξεις κλειδια: Oικοσυστημικό φαινόμενο, μετάβαση, όρια μετάβασης

 • 2. Σχολική ετοιμότητα, μοντέλα σχολικής ετοιμότητας

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα εξετάζει θεωρητικά το αμφιλεγόμενο ζήτημα της σχολικής ετοιμότητας και παρουσιάζει τους δείκτες εκείνους που συμβάλλουν διεξοδικά στη σχολική επιτυχία/αποτυχία των παιδιών.

  Λεξεις κλειδια: Σχολική ετοιμότητα, σχολική επιτυχία/αποτυχία

 • 3. Έτοιμες κοινότητες

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα περιγράφει το δείκτη σχολικής ετοιμότητας που συνδέεται με παράγοντες ετοιμότητας της τοπικής κοινότητας και επηρεάζουν καθοριστικά την σχολική επιτυχία των παιδιών.

  Λεξεις κλειδια: Ετοιμότητα της τοπικής κοινότητας

 • 4. Έτοιμες οικογένειες

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα περιγράφει το δείκτη σχολικής ετοιμότητας που συνδέεται με οικογενειακούς παράγοντες και επηρεάζουν καθοριστικά την σχολική επιτυχία των παιδιών.

  Λεξεις κλειδια: Οικογενειακοί παράγοντες

 • 5. Έτοιμα σχολεία

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα περιγράφει το δείκτη σχολικής ετοιμότητας «έτοιμα σχολεία», που συνδέεται με την ετοιμότητα των σχολείων να υποδεχθούν τους νέους μαθητές και να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητές τους και τις ανάγκες τους.

  Λεξεις κλειδια: Ετοιμότητα σχολείων

 • 6. Έτοιμα παιδιά

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα περιγράφει το δείκτη σχολικής ετοιμότητας «έτοιμα παιδιά», που συνδέεται με τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν και ευθύνονται για τη σχολική και προσωπική επιτυχία του παιδιού. Ταυτόχρονα απαντά στο καίριο ζήτημα, του τι είδους γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να έχει κατακτήσει το μικρό παιδί πριν εισέλθει στο δημοτικό σχολείο.

  Λεξεις κλειδια: Γνώσεις και δεξιότητες παιδιών

 • 7. Σχεδιασμός προγράμματος ομαλής μετάβασης των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα περιγράφει τις αρχές θεμελίωσης ενός προγράμματος μετάβασης, τα στάδια ανάπτυξης και τις αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες.

  Λεξεις κλειδια: Αρχές θεμελίωσης ενός προγράμματος, στάδια ανάπτυξης

 • 8. Αξιολόγηση σχεδίου μετάβασης και διδακτικών πρακτικών

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα περιγράφει τους στόχους της αξιολόγησης, τα στάδια και τις τεχνικές.

  Λεξεις κλειδια: Αξιολόγηση, στάδια, τεχνικές

 • 9. Μετάβαση παιδιών με ειδικές ανάγκες

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα επισημαίνει την αναγκαιότητα υποστήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια μετάβασής τους στο δημοτικό σχολείο και προτείνει βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται ο σχεδιασμός ενός προγράμματος μετάβασης για τα παιδιά αυτά.

  Λεξεις κλειδια: Ειδικές ανάγκες, αναγκαιότητα υποστήριξης

 • 10. Εκπαιδευτική πολιτική και μετάβαση

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Η ενότητα περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες που είναι αναγκαίο να πραγματοποιούν σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής , προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν η ετοιμότητα των κοινοτήτων, σχολείων, οικογενειών και παιδιών και αφετέρου να επιτευχθεί η απαραίτητη συνέχεια μεταξύ αυτών.

  Λεξεις κλειδια: Εκπαιδευτική πολιτική, μετάβαση