Υποστήριξη

Για κάθε μάθημα που συμμετέχει στο έργο, ορίζεται ένας υπεύθυνος τεχνικός ο οποίος θα αναπτύξει το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα.  Σε αυτό το πλαίσιο, αναλαμβάνει να ενημερώνει το διδάσκοντα αναφορικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων γενικότερα, αλλά και με τις απαιτήσεις του έργου ειδικότερα. Στην περίπτωση εξειδικευμένων θεμάτων, όπως είναι τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο τεχνικός συνεπικουρείται από την κεντρική ομάδα υλοποίησης του έργου.

Αφήστε μια απάντηση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.