Ιδρυματική Πολιτική

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, υπό την καθοδήγηση της Ιδρυματικής Επιτροπής, εκπονήθηκε ένα κείμενο Ιδρυματικής Πολιτικής σε θέματα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Το ολοκληρωμένο κείμενο θα παρουσιάστηκε στη Σύγκλητο από την Ιδρυματική Υπεύθυνη του έργου, καθ. Ελένη Παπαδάκη και εγκρίθηκε. Η απόφαση της Συγκλήτου βρίσκεται εδώ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Login

Lost your password?