Ιδρυματική Πολιτική

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, υπό την καθοδήγηση της Ιδρυματικής Επιτροπής, εκπονείται ένα κείμενο το οποίο θα προτείνει συγκεκριμένη Ιδρυματική Πολιτική σε θέματα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Το ολοκληρωμένο κείμενο θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια στη Σύγκλητο.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.