Προδιαγραφές

e – Μαθήματα

Τα ψηφιακά μαθήματα (e – Μαθήματα) τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια της δράσης χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

α) Μαθήματα Α-

β) Μαθήματα Α+

Τα μαθήματα Α- πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στις “Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων” της πρόσκλησης της δράσης που είναι οι εξής:

 • Αναλυτική περιγραφή μαθήματος

 • Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος

 • Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος

 • Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

 • Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων

 • Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι ανά ενότητα / ενότητα διαλέξεων

 • Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη ή ενότητα

 • Αναφορά βιβλιογραφίας

Τα μαθήματα Α+ πληρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές και επιπλέον περιλαμβάνουν:

 • Ασκήσεις

 • Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων

 • Πολυμεσικό υλικό όπως α) καταγεγραμμένες βίντεο-διαλέξεις ή/και β) καταγεγραμμένες βίντεο-διαλέξεις συνδυασμένες ή συγχρονισμένες με διαφάνειες

Ο πλήρης κατάλογος των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, χωρισμένα ανά κατηγορία και ανά τμήμα τα οποία διατίθενται από την ιδρυματική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.