Οργάνωση Έργου

Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα, τα ακόλουθα:

Υποέργο 1: «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις» το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω Δράσεις:

  • Δράση Α: Υποστήριξη Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων
  • Δράση Β: Υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων
  • Δράση Γ: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού
  • Δράση Δ: Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας & Διάχυσης των Αποτελεσμάτων & Διαγωνισμοί Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών
  • Δράση Ε: Οργάνωση & Υποστήριξη Υλοποίησης της Ιδρυματικής Πράξης
  • Δράση ΣΤ: Αξιολόγηση της Πράξη

Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

 

Ομάδα έργου

Η δημιουργία και ελεύθερη διάθεση άρτιων και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μαθημάτων προϋποθέτει τη συμμετοχή μιας σειράς ανθρώπων οι οποίοι έχουν ο καθένας συγκεκριμένο ρόλο και αντικείμενο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί εμπλεκόμενοι στο έργο.

Ιδρυματική Επιτροπή

Η Ιδρυματική Επιτροπή του έργου εφαρμόζει την ιδρυματική πολιτική στα σχετικά θέματα της πρόσκλησης και καταρτίζει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων σε σχέση με τα θέματα διάχυσης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Η Ιδρυματική Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο των αρχών του ιδρύματος, τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Η ιδρυματική επιτροπή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τρεις μήνες) και έκτακτα για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα θέματα.

Εκπρόσωπος τμήματος

Το συλλογικό όργανο κάθε τμήματος του Πανεπιστημίου (εκτός του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας) έχει ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος αποτελεί τη διεπαφή της Επιτροπής με το τμήμα και συμμετέχει στο συντονισμό των τοπικών δραστηριοτήτων, στην προαγωγή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συναδέλφων του. Το κάθε τμήμα, μέσω του εκπροσώπου του, προτείνει τα μαθήματα τα οποία θα ψηφιοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία θα είναι πλήρων προδιαγραφών.

Κεντρική μονάδα υλοποίησης

Ο συντονισμός και η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων (Κ.Ε.Δ.) του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων του ιδρύματος, μία κεντρική οριζόντια μονάδα. Η μονάδα αυτή έχει την υπευθυνότητα υλοποίησης του έργου καθώς και το ρόλο του συντονιστή του έργου, όλων των επιμέρους υπηρεσιών του ιδρύματος και εξειδικευμένων επιστημόνων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ΚΕΔ, καθώς ήδη προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ιδρύματος σχετικές υπηρεσίες, θα συνεχίσει να τις παρέχει και μετά το πέρας του έργου.

Περιφερειακές ομάδες υποστήριξης

Για κάθε Σχολή (ή Τμήμα) προβλέπεται η συνεργασία με επιπλέον τεχνικούς είτε προερχόμενους από το μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου, είτε εξωτερικούς συνεργάτες, είτε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε κάθε έναν τεχνικό θα ανατίθενται συγκεκριμένα μαθήματα (ανάλογα με το Τμήμα ή τη Σχολή). Η εργασία που θα προσφέρουν για κάθε μάθημα είναι η ακόλουθη:

  • Επικοινωνία με τους διδάσκοντες για την ενημέρωσή τους και συνεργασία μαζί τους ώστε να συγκεντρωθεί και να διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό υλικό.
  • Ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.