Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. Βασικοί όροι

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Στόχοι και περιεχόμενα μαθήματος, βασικοί όροι της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.

  Λεξεις κλειδια: Αξιολόγηση – μέτρηση - εκτίμηση, εκπαιδευτική αξιολόγηση, αξιολόγηση (επίδοσης) μαθητών.

 • 2. Είδη-μορφές-προσεγγίσεις αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα είδη, οι λειτουργίες, οι μορφές – προσεγγίσεις της αξιολόγησης και γίνεται σύγκριση της προγνωστικής – διαμορφωτικής –τελικής αξιολόγησης.

  Λεξεις κλειδια: κριτηριακή-νορμική-αυθεντική αξιολόγηση, επιλεκτική και αντισταθμιστική λειτουργία αξιολόγησης, αρχική-διαμορφωτική-τελική αξιολόγηση

 • 3. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Περιγράφονται οι μέθοδοι αξιολόγησης της διδασκαλίας, αναλύονται οι εναλλακτικές μορφές της αξιολόγησης και δίνονται οι ορισμοί των μορφών της αξιολόγησης.

  Λεξεις κλειδια: αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση βάσει φακέλου

 • 4. Παιδαγωγική και κοινωνική υπόσταση της αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Αναλύονται οι επιμέρους ενότητες της παιδαγωγικής και κοινωνικής υπόστασης της αξιολόγησης

  Λεξεις κλειδια: υπόσταση αξιολόγησης

 • 5. Ο ρόλος της ερώτησης και οι τεχνικές αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Περιγράφονται ο ρόλος της ερώτησης στο πλαίσιο της διδασκαλίας, οι διδακτικοί στόχοι και τα κριτήρια της αξιολόγησης. Τέλος αναλύεται η ερώτηση ως μέσο αξιολόγησης του μαθητή

  Λεξεις κλειδια: ερώτηση ως μέσο αξιολόγησης

 • 6. Γραπτές και προφορικές εξετάσεις

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Περιγράφεται η σωστή διατύπωση των προφορικών ερωτήσεων και της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

  Λεξεις κλειδια: γραπτές – προφορικές εξετάσεις

 • 7. Τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Αναλύονται τα είδη των ερωτήσεων, η διαδικασία εκπόνησης των ερωτήσεων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

  Λεξεις κλειδια: τεστ ως τεχνική αξιολόγησης

 • 8. Επιχειρήματα υπέρ και κατά των εξετάσεων

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα επιχειρήματα υπέρ και κατά των εξετάσεων από την πλευρά του μαθητή και του εκπαιδευτικού.

  Λεξεις κλειδια: επιχειρήματα υπέρ των εξετάσεων, επιχειρήματα κατά των εξετάσεων

 • 9. Μέσα έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Αναλύονται τα μέσα έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης, ποσοτική – ποιοτική απόδοση, περιγραφική αξιολόγηση

  Λεξεις κλειδια: μέσα έκφρασης, αποτέλεσμα αξιολόγησης

 • 10. Το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης των μαθητών στη χώρα μας σήμερα

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολογησης των μαθητών στη χώρα μας σήμερα.

  Λεξεις κλειδια: νομοθετικό πλαίσιο, αξιολόγηση μαθητών

 • 11. Αξιολόγηση του μαθητή και αξιολόγηση της διδασκαλίας

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Σχεδιασμός διδασκαλίας, μέθοδοι αξιολόγησης. Έννοια της αξιολόγησης της διδασκαλίας. Ερωτήματα και αποφάσεις στη σχολική τάξη που απαιτούν δεδομένα αξιολόγησης.

  Λεξεις κλειδια: σχεδιασμός διδασκαλίας, μέθοδοι αξιολόγησης